آموزشگاه ندای دانشتیزهوشان و نمونه دولتیمتوسطه اولمتوسطه دوممدرسه

تدریس خصوصی عربی

تدریس خصوصی عربی در آموزشگاه ندای دانش

عربی سال دهم شامل 8 درس می باشد.

 • الدرس الاول : ذالکَ هُوَ اللهُ
 • الدرسُ الثانی :المَواعِظُ العَدَدیّه
 • الدرس الثالث: مَطَرُ السَّمَکِ
 • الدرس:الرابع:اَلتَّعایُشُ السّلمیِّ
 • الدرس الخامس:هذا خَلقُ اللهِ
 • الدرس السادس: ذوالقَرنَینِ
 • الدرس السابع : یا من فی البِحارِ عَجائِبُهُ
 • الدرس الثامن: صِناعۀُ التلمیعِ فی الأَدَبِ الفارسیّ

 

 

 

تدریس خصوصی عربی دهم توسط استاد مافی در آموزشگاه ندای دانش

((به راحتی  عربی را بیاموزید و به ثانیه ای تست ها رو حل کنید ))

در درس اول عربی دهم  مباحث زیر بررسی می شود.

انواع کلمه در عربی

اسم

فعل

حرف

نشانه های شناخت اسم

اسم از نظر جنس

مذکر

مونث

اسم از نظر عدد(تعداد)

مفرد

مثنی

جمع

انواع اسم اشاره به دور و اشاره به نزدیک

کلاس های تقویتی نیمه خصوصی 4 نفره

کلاس های تقویتی عربی سال هفتم تا نهم

کلاس تقویتی عربی سال دهم تا دوازدهم

تدریس توسط بهترین استاد عربی در تهران

آموزش کامل کتاب + کتاب کمک درسی +آزمون + تست

77951357-77951352-77943704

علامت ها در زبان عربی:

در زبان عربی هر یک از حروف در کلمات دارای حرکت هایی هستند تا به درستی تلفظ شوند.

انواع فعل:

ماضی (زمان گذشته) از کنار هم قرار گرفتن ریشه فعل +شناسه هر صیغه که در پایان آن می آید

مضارع(حال و آینده) ( علامت مضارع+سه حرف اصلی +شناسه هر صیغه

ماضی منفی(فعل ماضی با آوردن ما قبل از فعل منفی می شود)

ماضی استمراری (بیان کاری که در گذشته انجام شده و برای مدتی ادامه داشته است …… می + ماضی ساده)

ماضی بعید (بیانگر کاری است که در گذشته بسیار دور انجام شده است )(کانَ+قد+فعل ماضی)

ماضی نقلی ( قد + ماضی ساده)

مضارع منفی(برای منفی کردن فعل مضارع در ابتدای آن لا می آوریم)

مستقبل یا آینده(در ابتدای فعل مضارع یکی از دو حرف سَ یا سَوًفَ را می اوریم .

فعل امر (بر روی 6 صیغه مضارع مخاطب ساخته می شود.)

فعل نهی ( برای نهی کردن یا بازداشتن از انجام هر عملی استفاده می شود.

روش ساخت فعل نهی :1-آوردن لا بر سر فعل مضارع

2-مجزوم کردن فعل یعنی ساکن کردن آخر فعل

اعداد در عربی  شامل اعداد اصلی (شمارشی) و اعداد ترتیبی می باشد.

دانلود کتاب عربی هفتم

دانلود کتاب عربی هشتم

دانلود کتاب عربی نهم

دانلود کتاب عربی دهم ریاضی _تجربی

دانلود کتاب عربی دهم  انسانی

دانلود کتاب عربی یازدهم ریاضی_تجربی

 

دانلود کتاب عربی یازدهم انسانی

دانلود کتاب عربی دوازدهم ریاضی _تجربی

 

دانلود کتاب عربی دوازدهم انسانی

ترکیب وصفی( موصوف و صفت)

موصوف اسمی است که پس از آن یک یا چند ویژگی می آوریم و این ویژگی صفت نامیده می شود.

ترکیب اضافی (مُضاف و مُضافٌ الیه) چنانچه دو اسم کنار هم بیایند و ترجمه بین آنها  -ِ بیاید

و هم چنین اسم دوم صفت اسم اول نباشد به این دو اسم مضاف و مضاف الیه می گویند.

ترکیب وصفی اضافی(گاهی اوقات یک اسم به صورت همزمان مضاف الیه و صفت می گیرد یعنی هم موصوف است و هم مضاف.)

درس دوم عربی دهم مبحث اعداد است .

درس سوم عربی دهم با اشکال فعل (ثلاثی مجرد و ثلاثی مزید) آشنا می شویم.

در این درس باب استفعال و افتعال و انفعال ،تَفَعُّل  را یاد می گیرید.

در درس چهارم عربی دهم با باب های تَفاعُل ،تَفعیل ،مُفاعَلۀ ،اِفعال را یاد کی گیرید.

در درس پنجم عربی دهم جمله فعلیه و جمله اسمیه و انوع فاعل در جمله و مفعول و نکات آن و هم چنین ارکان جمله اسمیه

که شامل مبتدا و خبر است را یاد می گیرید.

در درس ششم عربی دهم با مبحث فعل معلوم و فعل مجهول ،فعل مضارع مجهول را آموزش میبینید.

در درس هفتم عربی دهم با جارّ و مجرور و نکات آن ، نون الوقایه آشنا می شوید.

دردرس هشتم عربی دهم ،با طریقه ساخت اسم فاعل از فعل های گروه ثلاثی مجرد و ثلاثی مزید ،اسم مبالغه آشنا می شوید.

 

عربی سال یازدهم شامل 7 درس می باشد :

 • الدرس الاول :مِن آیاتِ الاخلاقِ
 • الدرس الثانی:فی مَحضَرِ المُعَلِّمِ
 • الدرس الثالث: عَجائبُ الاَشجارِ
 • الدرس الرابع: آدابُ الکلامِ
 • الدرس الخامس:الکِذبُ مِفتاحُ لِکلِّ شرَّ
 • الدرس السادس:آنّه مارری شیمِل
 • الدرس السابع:تَاثیرُ اللغۀِ الفارسیۀِ عَلی اللّغۀِ العربیۀِ

تدریس خصوصی عربی یازدهم توسط استاد مافی در آموزشگاه ندای دانش در شرق تهران

در درس اول عربی یازدهم اسم تفضیل و اسم مکان ،وزن های اسم تفضیل  را یاد می گیرید.

در درس دوم عربی یازدهم با اسلوب شرط و ادوات آن،ارکان جمله های شرطی ،انواع ما،انواع مَنً آشنا می شوید

در درس سوم عربی یازدهم ،معرفه و نکره اسم عَلَم ،معرفه به ال،اسم های نکره را آموزش میبینید.

در درس چهارم عربی یازدهم با جمله وصفیه(جمله ای که اسم نکره ای را توصیف می کند)را یاد می گیرید.

درس پنجم عربی یازدهم شامل ترجمه فعل مضارع،حروف ناصِبه، تغییر در شکل ظاهری فعل مضارع و … می باشد.

در درس ششم یازدهم عربی با ترجمه فعل مضارع ،حروف جازمه ،لای نهی ،لای نافیه، لای ناهیه ،لام امر و…آشنا می شوید.

در درس هفتم یازدهم عربی معنی افعال ناقصه ،کان و معانی آن ،لیس،شکل منفی افعال ناقصه و….آموزش می بینید.

 

عربی سال دوازدهم شامل 4 درس می باشد:

 • الدرس الاول :الدینُ و تدّیُنً
 • الدرس الثانی :مَکَۀُ المکرمۀً و المدینهٌ المدورهٌ
 • الدرس الثالث :الکُتُبُ طعامُ الفِکرِ
 • الدرس الرابع :اَلفَرَزدَقً

در درس اول عربی دوازدهم شامل حروف مشبهه بالفعل ،لا النافیه للجنس  بررسی می شود.

در درس دوم عربی دوازدهم ، الحال(قید حالت )،تعریف حال ،تشخیص حال ،مطابقت حال با مرجع حال ،مرجع حال(ذوالحالو صاحب الحال)

انواع حال ،حال مفرد و حال جمله را یاد می گیرید.

در درس سوم عربی دوازدهم اسلوب استثناء ،ارکان استثناء ،تشخیص مستثنی منه ،اعراب مستثنی ،اسلوب الحصًر و تحلیل الصرفی ،المحل الاعرابیّ  را یاد می گیرید.

دردرس چهارم عربی دوازدهم با مفعول مطلق ،مفعول مطلق تاکیدی ،مفعول مطلق نوعی آشنا می شوید.

تدریس خصوصی عربی کنکور توسط استاد مافی در آموزشگاه ندای دانش در شرق تهران

تدریس خصوصی عربی _بودجه بندی درس عربی در کنکور 98

عناوین

تعداد تست

ترجمه اسم

3

ترجمه فعل

3

درک مطلب

4

تحلیل حرفی

3

بخش قواعد

5

بخش لغت

1

بخش حرکت گذاری

1

بخش جمع مکسر و مترادف و متضاد

1


کلاس های کنکور ندای دانش در شرق تهران 

√کلاس های نیمه خصوصی 8 -10 نفره

√تمامی گروه های آزمایشی ریاضی ،تجربی،انسانی و هنر

√کلیه دروس عمومی و تخصصی _تک درس عمومی و تک درس تخصصی

√بررسی تستهای سال های گذشته و آزمون های دوره ای

√مشاوره تحصیلی فرد به فرد توسط مهندس محمودی

77951352-77951357-77943704

 


 

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا