www.nedaedanesh.ir

لوگو آموزشگاه ندای دانش

021-77951352

021-77951357

تحلیل ادبیات فارسی کنکور99

***تحلیل ادبیات فارسی کنکور99***

تحلیل  ادبیات فارسی رشته تجربی کنکور99

3تست معنی لغت از هر سه سال دهم تا دوازدهم آمده بود (سوال 1تا3)

سه تست غلط املایی بیشتر لغات سال دهم و دوازدهم (املا با توجه به معنی بود)(سوال4 تا6)

سوال 7 فارسی کنکور تجربی99 در مورد تاریخ ادبیات بود (شعر متعلق به کدام شاعر است)

*نکته :این تست مربوط به نام نویسنده هر درس و خصوصا شعرهای حفظی و روان خوانی است .

*آرایه های ادبی (تست شماره 8 تا 11 )

-تعداد تست از آرایه های مقابل بیت (2تست)

*آرایه های پرتکرار این رشته (اسلوب معادله_ایهام_حس آمیزی_تشبیه_استعاره_مجاز)

زبان فارسی (قلمرو زبانی ) (5 تست )

ترکیب وصفی /اضافی از سال دهم

وابسته ها (سال یازدهم و دوازدهم)

تحول معنایی (سال یازدهم)

نقش واژه (سال دهم و یازدهم)

سوال آخر ترکیب همه نکات اسم، فعل،حرف و جمله (هر سه سال دهم تا دوازدهم )

*قرابت معنایی(9 تست به شرح زیر)ترکیبی از هر سه سال

مفهوم مقابل =1تست

مفهوم متفاوت=2تست

مفهوم مشابه=6تست

نکته: سوال آخر در مورد مفهوم کنایی بود.

باید اول کنایه ها را در عبارت موردنظر پیدا کنیم بعد همین کار را در گزینه ها دهیم،سپس کنایه ها را باهم مقایسه کنیم.

 

 


تحلیل ادبیات فارسی کنکور99

تحلیل ادبیات فارسی کنکور ریاضی99

*عنوان لغت و املاء

رویکرد طراح در 3تست (معنی لغات هر سه سال)به خصوص در سال دهم و دوازدهم

یک تست که در اکثر رشته ها تکرار شد (معنی درست بیشتر واژه ها را می خواست)که لغات آن در سال دوازدهم است.

تست دیگر تعداد غلط کمتر را می خواست که قبلا  هم از این مدل زیاد بود(از سال دهم )

در غلط املایی دو مدل سوال بود (در شعر و در متن ) که لغات هر 3سال ترکیب شده بود که باید با توجه به کاربرد در جمله

غلط املایی را میفهمیدیم.

*تاریخ ادبیات

در همه رشته ها سوال7 فارسی عمومی بیت یا جمله ای بود که باید می گفتیم برای کدام نویسنده یا شاعر است.

اطلاعات مربوط به دروس (روان خوانی _شعرهای حفظی و نام نویسنده) هر درس باید موردنظر باشد.

*آرایه ادبی

در همه رشته ها 4 تست داشت.

-آرایه های پرتکرار در فارسی  کنکور ریاضی 99

(تشبیه،ایهام،اسلوب معادله،استعاره،جناس،کنایه)

*زبان فارسی

اجزای جمله در مصراع سال دهم

رابطه معنایی دو واژه سال یازدهم

انواع اسم (ساده/مرکب)سال دهم

تست اخر زبان فارسی همه رشته ها ترکیب از (قواعد/اسم/فعل/حرف و جمله بود)هر سه سال دهم تا دوازدهم

*قرابت معنایی

یک تست مفهوم مقابل بیت بود

سه تست مفهوم متفاوت در گزینه ها بود

یک تست مفهوم مختلف با بیت زیر بود

یک تست مفهوم مطابق با بیت زیر بود

یک تست مهم که در هیچ رشته ای نبود (مفهوم حدیث در بیت بود)


تحلیل ادبیات فارسی کنکور99

تحلیل ادبیات فارسی کنکور هنر99

الف)معنی لغت (3تست) بیشتر از سال یازدهم و دوازدهم

ب)غلط املایی (3تست) از هر سه سال ترکیبی

ج)تاریخ ادبیات (1تست)

فقط در رشته هنر بود که پرسیده بود این نثرها متعلق به کیست ؟

آرایه ها

ترتیب آرایه ها در 5 بیت

آرایه مقابل بیت

تعداد یک آرایه در بیت ها بیشتر است

*زبان فارسی (قلمرو زبانی )

اجزا جمله در بیت ( سال دهم )

فقط در رشته هنر (نمودار  گروه اسمی تست بوده) سال یازدهم و دوازدهم

نقش واژه (سال دهم و یازدهم )

نقش در بیت ( سال دهم)

آرایه ترکیبی (اسم/فعل/حرف و جمله)=هر سه سال دهم تا دوازدهم

*مفهوم و قرابت معنایی

فقط در این رشته مطابقت مفهوم آیه با بیت آمده

بقیه مفهوم ها سه حالت داشت =الف)مفهوم متفاوت ب)مفهوم یکسان ج)مفهوم مقابل 


تحلیل ادبیات فارسی کنکور99

تحلیل ادبیات فارسی عمومی کنکور زبان99

الف )معنی لغت =3 تست

ب)غلط املایی=3 تست

*نکته:معنی واژه ها از سال دهم و یازدهم بود ولی املا لغات بیشتر از سال دوازدهم بود .

*فقط در این کنکور زبان99 غلط املایی در بیت بود.

ج)تاریخ ادبیات

با همه رشته ها فرق داشت چون صاحب اثر  را نمی خواست.

تست در مورد نثر یا شعر بودن اثرها بوده است نه نویسنده آنها

د)آرایه

تیپ آرایه ها شبیه رشته های دیگر بود.

آرایه های مهم این فارسی عمومی کنکور زبان99 شامل موارد زیر می باشد.

حسن تعلیل،تشبیه،مجاز،استعاره،اغراق،کنایه،حس آمیزی،ایهام

ن)زبان فارسی

ترکیب وصفی_اضافی از سال دهم

واژه های هم آوا از سال دهم

نقش واژه از سال دهم و یازدهم

اجزا جمله در بیت (مقایسه بیت با بیت در اجزای جمله) فقط برای کنکور زبان بود.

تست ترکیبی (اسم/فعل/حرف/جمله) از هر سال دهم تا دوازدهم آمده بود

*مفهوم

مفهوم متفاوت=2تست

مفهوم مشابه=6 تست

مفهوم کنایی=1 تست


تحلیل ادبیات فارسی کنکور99

تحلیل ادبیات فارسی عمومی کنکور انسانی 99

معنی لغت :3تست آمده بود که از سه سال دهم،یازدهم و دوازدهم یک تست داشتیم.(لغت های سال دوازدهم بیشتر بود)

*نکته :ر تست های املایی کنکور انسانی لفظ (رسم الخط ) را به کار برده است.

در کنکور انسانی غلط املایی با توجه به متن آمده است .(لغات سال دهم و دوازدهم)

-آرایه (4تست از سوال 8 تا 11)

-آرایه های مهم شامل موارد زیر می باشد:

حسن تعلیل/ایهام/مجاز/حس آمیزی/تشبیه/استعاره

*زبان فارسی

اجزای جمله (سال دهم)

ترکیب وصفی _اضافی ( سال دهم)

وابسته وابسته ( سال یازدهم)

نقش واژه ( سال دهم و سال یازدهم)

تست ترکیبی (اسم/فعل/حرف/جمله) هر سه سال

مفهوم و قرابت معنایی (9تست)

-تقابل معنایی (یعنی معنی متضاد و مخالف) که فقط برای اگروه انسانی داده بودند.

مفهوم متفاوت (3تست)

مفهوم مقابل(یک تست)

شباهت معنایی(4تست)

تست های قرابت با توجه به معنی لغت سال دهم و دوازدهم آمده بود و عبارت های کنایی سال یازدهم

 

بهترین کلاس کنکور در شرق تهران

کلاس های کنکور آموزشگاه ندای دانش

تدریس خصوصی آموزشگاه ندای دانش


تحلیل ادبیات فارسی کنکور99

تحلیل ادبیات فارسی اختصاصی کنکور انسانی 99

30تست آمده بود که برای شما این تست ها را تحلیل می کنیم

الف)سبک شناسی و تاریخ ادبیات (9تست)

*از هر سال دهم،یازدهم و دوازدهم 3تست آمده است که تست های دهم و یازدهم ترکیبی است.

*آثار و شاعران و نویسندگان  دوازدهم خیلی مهم بود.

ب)آرایه ها (7تست)

-انواع تشبیه /جناس/ استعاره مستقیما سوال نشده (ولی در خود تست ها وجود دارد)

-برخی آرایه ها را اصلا سوال داده نشد( مثل لف و نشر/ترصیع/موازنه)

-آرایه های مشترک با عمومی (استعاره/تشبیه/مجاز/پارادوکس)زیاد تکرار شده است.

ج)قافیه

1-ایرادهای قافیه(سال دهم)

2-نقش قافیه(عمومی و اختصاصی ) سال دهم

د)عروض

1-حذف همزه (سال دوازدهم)

2-وزن بیت (مشترک سه سال)

3-اختیارات شاعری(دوازدهم)

4-دسته بندی(ارکان)هجاها ( یازدهم)

5-وزن و قافیه (ترکیبی از هر سه سال)

6-وزن دوری(سال یازدهم)

ه)قرابت معنایی

1-مفهوم متفاوت در 4 گزینه

2-مفهوم مطابق با بیت زیر

3-مفهوم مقابل هر بیت

4-مفهوم دو بیت با یک گزینه ( فقط برای انسانی بوده )

5-مفهوم یابی به ترتیب شماره ابیات

 

 

تحلیل ادبیات فارسی کنکور99

توسط استاد مافی در آموزشگاه ندای دانش 

www.nedaedanesh.ir


تحلیل فارسی کنکور تجربی99

تعداد تست

سال دهم سال یازدهم سال دوازدهم
معنی لغت 1تست 1تست 1تست
املاء 1تست 1تست 1تست
تاریخ ادبیات ترکیبی از هر سه سال=1تست
آرایه ها ترکیبی =4 تست

بیشترین آرایه ها( اسلوب معادله،ایهام،حس آمیزی،تشبیه،استعاره و مجاز)

زبان فارسی ترکیبی=5تست

مباحث مهم (ترکیب وصفی و اضافی ،اجزاء جمله،وابسته ها،تحول معنایی،نقش واژه )

قرابت معنایی ترکیبی از سه سال=9تست

 (بیشتر مباحث سال یازدهم و دوازدهم)

آموزشگاه ندای دانش _استاد  مافی

www.nedaedanesh.ir

 

 

 

تحلیل ادبیات فارسی کنکور99

 

تحلیل فارسی کنکور ریاضی99

تعداد تست

سال دهم سال یازدهم سال دوازدهم
معنی لغت 1تست 1تست 1تست
املاء 3تست= بیشتر لغات سال دهم و دوازدهم
تاریخ ادبیات ترکیبی از هر سه سال=1تست
آرایه ها ترکیبی =4 تست

(آرایه های مهم : جناس،کنایه،ایهام،تشبیه،اسلوب معادله،استعاره)

زبان فارسی 5تست

مباحث مهم (رابطه معنایی،اجزای جمله،انواع اسم و فعل )

قرابت معنایی ترکیبی از سه سال=9تست

 (بیشتر مباحث سال دهم و یازدهم)

 

تحلیل ادبیات فارسی کنکور99

 

تحلیل فارسی عمومی کنکور انسانی99

تعداد تست

سال دهم سال یازدهم سال دوازدهم
معنی لغت 3 تست=ترکیبی هر سه سال
املاء 3تست= بیشتر لغات سال دوازدهم
تاریخ ادبیات 1تست =ترکیبی هر سه سال
آرایه ها 4تست

(آرایه های مهم : حسن تعلیل ،مجاز،ایهام،حس آمیزی،تشبیه،استعاره)

زبان فارسی 5تست

مباحث مهم (وابسته وابسته،نقش واژه،اجزای جمله،ترکیب وصفی و اضافی )

قرابت معنایی 9تست

 (بیشتر با توجه به معنی لغات سال دهم و دوازدهم بود)

 

تحلیل ادبیات فارسی کنکور99

 

تحلیل فارسی عمومی کنکور هنر99

تعداد تست

سال دهم سال یازدهم سال دوازدهم
معنی لغت 3تست =ترکیبی از هر سه سال
املاء از هر سه سال به صورت ترکیبی
تاریخ ادبیات از هر سه سال ترکیبی (آثار سال دهم مهم تر بود)
آرایه ها آرایه های مهم

(حسن تعلیل ،تناقض،کنایه،استعاره،ایهام،مجاز،تشبیه)

زبان فارسی مباحث مهم

                              (نمودار گروه اسمی،اجزای جمله،نقش واژه )

قرابت معنایی ترکیبی از سه سال

 (ابیات و آیات داخل کتاب سال یازدهم و دوازدهم بیشتر بود)

 

تحلیل ادبیات فارسی کنکور99

 

تحلیل فارسی  کنکور زبان99

تعداد تست

سال دهم سال یازدهم سال دوازدهم
معنی لغت از هر سه سال یک تست (معنی لغات دهم و یازدهم دشوارتر بود)
املاء ترکیبی از هر سه سال(املا لغات سال دوازدهم دشوارتر بود)
تاریخ ادبیات نام کتاب ها و نثر و یا نظم بودن آثار ترکیبی بود
آرایه ها آرایه های مهم

(اغراق،حسن تعلیل،استعاره،مجاز،حس آمیزی،کنایه،ایهام)

زبان فارسی مباحث مهم

                              (ترکیب وصفی و اضافی،واژه های هم آوا،نقش واژه،اجزای جمله )

قرابت معنایی ترکیبی از سه سال

 (لغات و معنی اصطلاحات سال دوازدهم بیشتر بود)

 

تحلیل ادبیات فارسی کنکور99

 

تحلیل فارسی تخصصی کنکور انسانی99

تعداد تست

سال دهم سال یازدهم سال دوازدهم
سبک شناسی و تاریخ ادبیات 9تست

از هر سه سال یک تست (آثار کتاب سال دوازدهم دشوارتر بود)

آرایه ها 7تست

آرایه های مهم (تشبیه،جناس،استعاره،مجاز،پارادوکس)

قافیه 2تست

مباحث مهم(  قافیه،نقش واژه قافیه)

عروض                                                                     7تست

آرایه های مهم(حذف حمزه،اختیارات شاعری،ارکان بندی بیت،تقطیع،وزن دوری)

قرابت معنایی

(مفهوم)

5تست

 (هر سه سال ولی ابیات سال دوازدهم بیشتر بوده)

 

استاد مافی دبیر  عربی و ادبیات کنکور آموزشگاه ندای دانش

فن بیان قوی با 20 سال سابقه تدریس موفق در بهترین مراکز آموزشی تهران

 

آموزشگاه ندای دانش برگزار کننده کلاس های کنکور ریاضی تجربی انسانی و هنر

تدریس کلیه دروس عمومی و تخصصی

به صورت تشریحی و تستی

در یک مکان با کمترین هزینه با اساتید برتر کنکور تهران

کلاس های نیمه خصوصی 7 الی 10 نفره

برگزاری آزمون های جامع و سنجش مستمر

شهریه به صورت اقساط

 

آدرس :نارمک ضلع شرقی میدان هفت حوض کوچه فاطمه زهرا پلاک11

شماره  تماس : 77951352-77951357-77943704-77951345

 

سایت آموزشگاه ندای دانش

www.nedaedanesh.ir

ما را در اینستاگرام دنبال کنید

Nedayedanesh_academy

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا