انصراف از تحصیلشرایط تحصیلمعافیت تحصیلی

مقررات وظیفه عمومی برای متقاضیان بدون کنکور97

ﻣﻘﺮرات وﻇﯿﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ  ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽﭘﯿﻮﺳﺘﻪ بر اساس سوابق تحصیلی 97(ویژه مشمولان غایب، دانشجویان اخراجی، سربازان حین خدمت)
ﻣﺸﻤﻮﻻن ﻏﺎﯾﺐ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﻤـﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﻗﺒﻮﻟﯽ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑـﺮای آﻧـﺎن ﺻﺎدر ﻧﮕﺮدﯾﺪه و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺛﺒﺖﻧﺎم از آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺧﺮاﺟﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ دوره ﺿـﺮورت ﯾﺎ اﺧﺬ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ داﺋﻢ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ (ﺑـﻪ ﺟـﺰ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﺳﻦ ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﺖ اﺧﺮاج ﺷﺪه اﻧﺪ)

ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺳﺮﺑﺎزان ﺣﯿﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺻـﺮﻓﺎً ﺟﻬـﺖ اداﻣـﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﺠـﺎز ﺑـﻮده و ﺗـﺮﺧﯿﺺ آﻧﺎن ﺟﻬﺖ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرداﻧﯽ ﻣﺠﺎز ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺗﻤﺎﯾـﻞ ﺑـﻪ اﻧﺼـﺮاف و ﺷـﺮوع ﺑـﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺠﺪد دارﻧﺪ در ﻃﻮل ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻓﻘـﻂ ﯾـﮏ ﺑﺎر ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻧﺼﺮاف ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐـﻪ در سنوات ﻣﺠﺎز ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﻧﺼﺮاف داده و از زﻣﺎن اﻧﺼﺮاف ﺗﺎ ﺷـﺮوع ﺑـﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺠﺪد ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﺳﭙﺮی ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻘﺎﻃﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺑﺎﻻﺗﺮ (ﭘﯿﻮﺳـﺘﻪ) ﮐـﻪ ﭘﺲ از اﻧﺼﺮاف ﯾﺎ اﺧـﺮاجـﺎ اﺧـﺬ ﻣـﺪرک ﻣﻘﻄـﻊ ﭘـﺎﯾﯿﻦ ﺗـﺮ  ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ دوره ﺿـﺮورت  ﯾﺎ اﺧﺬ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ داﺋﻢ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

ﮐﺎرﮐﻨﺎن وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﻢزﻣـﺎن ﺑـﺎ اﻧﺠـﺎم ﺧﺪﻣﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و در ﺻـﻮرت ﭘـﺬﯾﺮش در داﻧﺸـﮕﺎه و داﺷـﺘﻦ  ﺷﺮاﯾﻂ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ از ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻗﻄﻌﯽ و ﺗﺤﺼـﯿﻞ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪﮔﺎن در دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺳﺎل 97 ﻣﻮﮐﻮل ﺑﻪ ﺻﺪور ﻣﺠـﻮز ﺛﺒـﺖ  ﻧـﺎم  ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن وﻇﯿﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ و دواﯾﺮ ﭘﻠﯿﺲ + 10 می باشد. در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت از اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ آﻧﺎن ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫـﺪ آﻣﺪ.

برای اطلاعات بیشتر و مشاوره با تلفن ثابت تهران با شماره 9092305882 تماس حاصل نمایید.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا