اخبار مرتبط با دکتریانتخاب رشته دکتریمشاوره کنکور دکتری

آزمون ورودی دوره دکتری (Ph.D) نیمه‌متمرکز سال 1398

دکتر حسین توکلی، مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور، گزارش مختصری درباره آزمون ورودی دوره دکتری

(Ph.D) نیمه‌متمرکز سال 1398 ارایه کرد:

 

1- ثبت‌نام برای شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری (Ph.D) نیمه‌متمرکز سال 1398 در هفت گروه آموزشی و 245 کد

رشته ‌امتحانی، شامل: ‌62 کد رشته امتحانی در گروه علوم انسانی، 46 کد رشته امتحانی در گروه علوم پایه، 60 کد

رشته امتحانی ‌در گروه ‌فنی و مهندسی، 35 کد رشته امتحانی در گروه کشاورزی و منابع طبیعی، 7 کد رشته امتحانی

در گروه هنر، 26 کد رشته امتحانی در گروه دامپزشکی و 9 کد رشته امتحانی در گروه زبان، برای پذیرش دانشجو در

دوره‌های روزانه، نوبت دوم (شبانه)، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام‌نور، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی

غیرانتفاعی و غیردولتی و پردیس‌ خودگردان دانشگاه‌ها از روز سه ‌شنبه 6/9/1397 (6 آذر ماه 97) از طریق ‌سایت

سازمان ‌سنجش آموزش کشور آغاز شد و با در نظر گرفتن مهلت تمدید شده، در روز پنجشنبه 15/9/1397 (15 آذرماه

97) پایان پذیرفت.

2- با توجه به ضوابط، هر داوطلب براساس علاقه فقط می‌توانست در یک کد رشته امتحانی (بر اساس ضوابط مندرج

در دفترچه راهنما ثبت‌نام و شرکت در آزمون)، ثبت‌نام و در آزمون آن شرکت نماید.

3- بر اساس مقررات اعلام شده، داوطلبان ضرورت داشته است که پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت‌نام

آزمون ورودی دوره دکتری (Ph.D) نیمه‌متمرکز سال 1398 (که همزمان با شروع ثبت‌نام روی سایت سازمان سنجش

آموزش کشور قرار گرفت) و همچنین اطلاعیه تکمیلی این سازمان که در روز شنبه 3/9/97 (سوم آذرماه 97) روی

سایت سازمان قرار گرفت، در صورت واجد شرایط بودن، در مهلت تعیین شده، شخصاً به سایت سازمان سنجش

آموزش کشور مراجعه و نسبت به تکمیل تقاضانامه اینترنتی ثبت‌نام اقدام نمایند.

4- برای شرکت در آزمون دوره دکتری (Ph.D) نیمه‌متمرکز سال 1398، تعداد 195600 نفر ثبت‌نام نموده‌اند که از این

تعداد، 84001 نفر زن و 111599 نفر مرد هستند؛ به عبارت دیگر، 95/42 درصد داوطلبان زن و 05/57 درصد آنان

مرد هستند.آمار داوطلبان ثبت‌نام‌ کننده برای شرکت در آزمون دوره دکتری (Ph.D) نیمه‌متمرکز سال 1398 به تفکیک

گروه آموزشی و جنس، به شرح جدول زیر است:

آمار داوطلبان ثبت‌نام ‌کننده برای شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری (Ph.D) نیمه‌متمرکز سال 1398

به تفکیک گروه آموزشی و جنس

گروه آموزشی جمع زن مرد درصد زن درصد مرد       تعداد کد

رشته‌های امتحانی

علوم انسانی 117031 49755 67276 51/42 49/57 62
علوم پایه 17395 11104 6291 83/63 17/36 46
فنی و مهندسی 34486 8968 25518 00/26 00/74 60
کشاورزی و منابع طبیعی 10451 5364 5087 33/51 67/48 35
هنر 9832 5225 4607 14/53 86/46 7
دامپزشکی 2093 743 1350 50/35 50/64 26
زبان 4312 2842 1470 91/65 09/34 9
جمع کل 195600 84001 111599 95/42 05/57 245

 

5- آمار داوطلبان ثبت‌نام ‌کننده در آزمون دوره دکتری (Ph.D) نیمه‌متمرکز سال 1398، نسبت به آمار داوطلبان‌ثبت‌نام‌

کننده درآزمون دوره‌دکتری (Ph.D) نیمه‌متمرکز سال‌1397، تعداد39106 نفرکمتر است.

6- بر اساس برنامه زمانی اعلام شده، کارت شرکت در آزمون و  برگ راهنمای مربوط، از روز سه‌شنبه 30/11/1397

(سی‌ام بهمن ماه 97) روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار می‌گیرد؛ لذا داوطلبان ضرورت دارد که از روز

سه‌شنبه 30/11/97 لغایت ساعت 24 روز پنجشنبه 2/12/97 (دوم اسفندماه 97) با مراجعه به سایت سازمان سنجش

آموزش کشور، نسبت به دریافت پرینت کارت شرکت در آزمون و برگ راهنمای مربوط، اقدام نمایند.

7- بر اساس برنامه زمانی پیش‌بینی شده، آزمون ورودی دوره دکتری (Ph.D) نیمه‌متمرکز سال 1398، در هفت گروه

آموزشی و در 245 کد رشته امتحانی، در روز جمعه 3/12/97 (سوم اسفندماه 97) در حوزه‌های امتحانی مربوط برگزار

خواهد شد.

8- نحوه‌ پذیرش‌:

براساس قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور»

پذیرش دانشجو در دوره دکتری (Ph.D) و دستیاری رشته‌های گروه دامپزشکی، شامل دو مرحله است که هر یک از

مراحل، مطابق با شیوه‌نامه اجرایی آزمون انجام می‌گیرد:

9-‌ مرحله اول، آزمون متمرکز است که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور انجام می‌شود. پس از برگزاری آزمون،

کارنامه‌ای شامل:‌ نمرات خام، تراز، نمره کل و… در هفته آخر فروردین ماه 1398 در اختیار داوطلبان قرار

خواهدگرفت که داوطلبان مجاز به انتخاب رشته، بر اساس برنامه زمانی پیش‌بینی شده، در نیمه اول اردیبهشت ماه

1398 براساس آن ‌اقدام به ‌انتخاب رشته نموده و با توجه به کد رشته محل‌های انتخابی و حدّ نصاب نمره سنجش

عمومی (آزمون متمرکز)، که با هماهنگی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پذیرنده تعیین می‌شود، با توجه به

سهمیه، به کد رشته محل‌های حایز حد نصاب معرفی خواهند شد.

10-‌ بر اساس قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش

عالی کشور» مصوب 18/12/94 (18 اسفندماه 94) ‌مجلس شورای اسلامی و مصوبات «شورای سنجش و پذیرش

دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی» سنجش و پذیرش در مقطع دکتری ناپیوسته، برحسب هریک از شیوه‌های

«آموزشی- پژوهشی» و «پژوهش محور» و به شرح زیر انجام می‌گیرد.

الف-‌  دکتری ناپیوسته آموزشی پژوهشی:

(1)‌ آزمون متمرکز (50 درصد).

(2)‌ سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری (20 درصد).

(3)‌ مصاحبه علمی و سنجش عملی (30 درصد).

ب-‌  دکتری ناپیوسته پژوهش‌محور:

(1)‌ آزمون متمرکز (30 درصد).

(2)‌ سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری (20 درصد).

(3)‌ مصاحبه علمی و سنجش عملی (30 درصد).

(4)‌ تهیه طرح‌واره (20 درصد).‌

ج) تذکر مهم: لازم به ذکر است که اجرای مرحله اول (آزمون متمرکز)، از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، و

تخصیص امتیاز مربوط به سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری، مصاحبه علمی و… از سوی دانشگاه‌ها و مؤسسات

آموزش عالی پذیرنده دانشجو انجام خواهد شد.

11- پذیرش نهایی داوطلبان: پذیرش نهایی، از بین داوطلبان معرفی شده به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، بر

اساس نتیجه سنجش عمومی (آزمون متمرکز) و نتیجه مصاحبه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، بررسی مدارک و

یا هر روش دیگر، مطابق آیین‌نامه‌های مربوط، اولویت کدرشته محل‌های انتخابی و ظرفیت اعلام شده و سهمیه

داوطلب صورت خواهد گرفت. شایان ذکر است که گزینش نهایی آزمون، بر اساس معیارهای فوق انجام خواهد شد.

تبصره 1: نمره مصاحبه (ارزیابی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری و مصاحبه علمی و سنجش عملی) بر اساس

شیوه‌نامه ابلاغی، که ‌از سوی سازمان‌سنجش آموزش کشور به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ارسال می‌گردد،

صورت خواهد گرفت و دانشگاه‌ها ‌برای کلیه ‌افراد معرفی ‌شده، نمره‌ای مطابق با شیوه‌نامه مذکور تعیین و برای

گزینش نهایی به سازمان سنجش آموزش کشور ارسال می‌کنند.

تبصره 2: دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی می‌توانند، با توجه به نمرات داوطلبان و نظر گروه‌های آموزشی، حد

نصاب (مرحله دوم) را برای داوطلبان تعیین و به سازمان سنجش آموزش کشور ارسال کنند.

تبصره 3: دانشگاه‌ها مجاز به برگزاری آزمون کتبی و شفاهی از داوطلبان معرفی شده برای مرحله دوم بوده و نمره آنها

در مقدار نمره مصاحبه علمی و سنجش عملی آنها لحاظ می‌گردد.

تبصره 4: سهمیه‌های رزمندگان و ایثارگران و مربیان، مطابق ضوابط مندرج در دفترچه راهنما اعمال می‌شود.

12-‌ امتیاز متقاضیان آیین‌نامه استعدادهای درخشان: داوطلبان واجد شرایط برای پذیرش در دوره دکتری (Ph.D)

می‌توانند بر اساس آیین‌نامه شماره 67272/21 مورخ 18/4/1393 و مصوبات مربوط شورای هدایت استعدادهای

درخشان وزارت علوم‌، تحقیقات و فناوری اقدام نمایند.

13-‌ بر اساس برنامه زمانی پیش‌بینی شده، نتایج نهایی آزمون ورودی  دوره دکتری (Ph.D) نیمه متمرکز سال 1398 در

دهه اول شهریور ماه 1398 از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور اعلام خواهد شد.

 

برای اطلاعات بیشتر و مشاوره با تلفن ثابت تهران با شماره 9092305882 تماس حاصل نمایید.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا