اخبار مرتبط با کارشناسی ارشدکارشناسی ارشدکنکور کارشناسی ارشد

دانلود دفترچه سوالات کنکور کارشناسی ارشد 98

دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد 98

 

 

لینک دانلود دفترچه کد و عنوان رشته امتحانی
دریافت دفترچه 1101 – زبان وادبیات فارسی
دریافت دفترچه 1102 – مجموعه علوم جغرافیایی
دریافت دفترچه 1103 – سنجش ازدور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
دریافت دفترچه 1104 – مجموعه زبان عربی
دریافت دفترچه 1105 – علوم اقتصادی
دریافت دفترچه 1106 – مجموعه علوم ورزشی
دریافت دفترچه 1107 – تاریخ
 دریافت دفترچه 1108 – مجموعه علوم اجتماعی
 دریافت دفترچه 1109 – زبان های باستانی ایران
 دریافت دفترچه 1110 – مجموعه زبان شناسی
 دریافت دفترچه 1111 – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی – علوم قرآنی
 دریافت دفترچه 1112 – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی- فقه و حقوق
 دریافت دفترچه 1113 – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی- فلسفه و کلام
 دریافت دفترچه 1114 – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی – ادیان
 دریافت دفترچه 1115 – مجموعه الهیات ومعارف اسلامی – مخصوص اهل تسنن
 دریافت دفترچه 1116 – مجموعه فلسفه
 دریافت دفترچه 1117 – مجموعه علوم تربیتی
 دریافت دفترچه 1119 – علم اطلاعات ودانش شناسی
 دریافت دفترچه 1120 – مجموعه زبان فرانسه
 دریافت دفترچه 1121 – مجموعه زبان انگلیسی
دریافت دفترچه 1122 – مجموعه زبان روسی
 دریافت دفترچه 1124 – مجموعه زبان المانی
 دریافت دفترچه 1125 – مجموعه مدیریت جهانگردی
 دریافت دفترچه 1126 – مجموعه حقوق
 دریافت دفترچه 1127 – ایرانشناسی
 دریافت دفترچه 1128- آموزش زبان ژاپنی بخش کتبی
 دریافت دفترچه 1129 – زبان وادبیات اردو
 دریافت دفترچه 1130 – مجموعه علوم سیاسی وروابط بین الملل
 دریافت دفترچه 1131 – مجموعه مطالعات جهان
 دریافت دفترچه 1132 – باستان شناسی
 دریافت دفترچه 1133 – مجموعه روانشناسی
 دریافت دفترچه 1134 – مجموعه حسابداری
 دریافت دفترچه 1137 – مطالعات زنان
 دریافت دفترچه 1138 – مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی
 دریافت دفترچه 1139 – مددکاری اجتماعی
 دریافت دفترچه 1142 – مجموعه مدیریت
 دریافت دفترچه 1143-مشاوره
دریافت دفترچه 1144-مدیریت دریایی
دریافت دفترچه 1145-مجموعه امور فرهنگی
 دریافت دفترچه 1146 – مجموعه محیط زیست
دریافت دفترچه 1148 – مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری
 دریافت دفترچه 1152 -مدرسی معارف اسلامی
دریافت دفترچه 1153-مجموعه اطلاعات
 دریافت دفترچه 1156 – اماد
 دریافت دفترچه 1160- فرماندهی و مدیریت انتظامی
 دریافت دفترچه 1161- مجموعه رشته های تخصصی دانشگاه علوم انتظامی امین
 دریافت دفترچه 1201 –  علوم زمین
 دریافت دفترچه 1202 – مجموعه ژئوفیزیک وهواشناسی
 دریافت دفترچه 1203 – مجموعه شیمی
 دریافت دفترچه 1204 – مجموعه فیزیک
 دریافت دفترچه 1205 – مجموعه فوتونیک
 دریافت دفترچه 1206 – مجموعه زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولی
 دریافت دفترچه 1207 –  آمار
 دریافت دفترچه 1208 – مجموعه ریاضی
 دریافت دفترچه 1209 – مجموعه علوم کامپیوتر
 دریافت دفترچه 1213 – زیست شناسی گیاهی
 دریافت دفترچه 1214 – زیست شناسی علوم جانوری
 دریافت دفترچه 1215 – مجموعه محیطزیست
 دریافت دفترچه 1216 – زیست شناسی دریا
 دریافت دفترچه 1217 – اوقیانوس شناسی فیزیکی
  دریافت دفترچه 1218 – مجموعه تاریخ وفلسفه علم
 دریافت دفترچه 1219 – علوم شناختی
دریافت دفترچه 1220- مجموعخ علوم اطلاعاتی
 دریافت دفترچه 1251 – مجموعه مهندسی برق
 دریافت دفترچه 1253 – مجموعه مهندسی نفت
  دریافت دفترچه 1255 – مجموعه مهندسی پلیمر
  دریافت دفترچه 1256 – مهندسی معماری کشتی
 دریافت دفترچه 1257 -مجموعه مهندسی شیمی
 دریافت دفترچه 1259 – مهندسی صنایع
 دریافت دفترچه 1262 – مهندسی درسوانح طبیعی
 دریافت دفترچه 1263 – مهندسی نقشه برداری
 دریافت دفترچه 1264 – مجموعه مهندسی عمران
 دریافت دفترچه 1267 – مجموعه مهندسی مکانیک
 دریافت دفترچه 1268 – مجموعه مهندسی معدن
 دریافت دفترچه 1272 – مجموعه مهندسی مواد ومتالوژی
 دریافت دفترچه 1273 – نانوفناوری -نانومواد
 دریافت دفترچه 1276 – مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات
دریافت دفترچه 1277 – مجموعه مهندسی کامپیوتر
 دریافت دفترچه 1279 – مجموعه مهندسی هوافضا
 دریافت دفترچه 1283 – مهندسی نساجی
 دریافت دفترچه 1285 – مهندسی شیمی -بیوتکنولوژی و داروسازی
 دریافت دفترچه 1286 – مجموعه مهندسی پلیمر-صنایع رنگ
 دریافت دفترچه 1287 – مهندسی طراحی محیطزیست
 دریافت دفترچه 1290 – مهندسی ابزاردقیق واتوماسیون درصنایع نفت
 دریافت دفترچه 1292 – مهندسی ایمنی وبازرسی فنی
 دریافت دفترچه 1293 – بهداشت -ایمنی ومحیطزیست HSE
 دریافت دفترچه 1294 –  ایمنی – بهداشت و محیط زیست
 دریافت دفترچه 1301 – مجموعه مرتع و آبخیزداری
 دریافت دفترچه 1302 – علوم و مهندسی آب
 دریافت دفترچه 1303 – مجموعه زراعت واصلاح نباتات
 دریافت دفترچه 1304 – اقتصادکشاورزی
 دریافت دفترچه 1305 – علوم و مهندسی باغبانی
 دریافت دفترچه 1306 – ترویج وآموزش کشاورزی
 دریافت دفترچه 1307 – علوم و مهندسی جنگل
 دریافت دفترچه 1308 – مجموعه مدیریت حاصلخیزی- زیست فناوری و منابع خاک
 دریافت دفترچه 1309 – مجموعه علوم دام وطیور
 دریافت دفترچه 1311 – علوم و مهندسی شیلات
 دریافت دفترچه 1312 – مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی
 دریافت دفترچه 1313 -علوم ومهندسی صنایع غذایی
 دریافت دفترچه 1314 -حشره شناسی کشاورزی
 دریافت دفترچه 1315 – بیماری شناسی گیاهی
 دریافت دفترچه 1317 – علوم و مهندسی محیط زیست
 دریافت دفترچه 1319 -مهندسی مکانیک بیوسیستم
 دریافت دفترچه 1321 – مدیریت و کنترل بیابان
 دریافت دفترچه 1322 – مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
 دریافت دفترچه 1323 – اکوهیدرولوژی
 دریافت دفترچه 1324 – بیوتکنولوژی درکشاورزی
 دریافت دفترچه 1325 – توسعه روستایی
 دریافت دفترچه 1327 – مدیریت کشاورزی
 دریافت دفترچه 1328 – مهندسی فضای سبز
 دریافت دفترچه 1350 – مجموعه برنامه ریزی شهری -منطقه ای ومدیریت شهری
 دریافت دفترچه 1351 – طراحی شهری
 دریافت دفترچه 1352 – مجموعه معماری
 دریافت دفترچه 1353 – مرمت واحیای ابنیه وبافت های تاریخی
 دریافت دفترچه 1356 – نمایش عروسکی
 دریافت دفترچه 1357 – مجموعه هنرهای نمایشی وسینما
 دریافت دفترچه 1358 – مجموعه هنرهای تصویری وطراحی
 دریافت دفترچه 1359 – مجموعه هنرهای پژوهشی وصنایع دستی
 دریافت دفترچه 1360 – مجموعه هنرهای موسیقی
 دریافت دفترچه 1361 – مجموعه هنرهای ساخت ومعماری
 دریافت دفترچه 1362 – طراحی صنعتی
 دریافت دفترچه 1363 – فرش
 دریافت دفترچه 1364 – طراحی پارچه ولباس
 دریافت دفترچه 1501 – انگل شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه 1502 – فیزیولوژی دامپزشکی
 دریافت دفترچه 1503- قارچ شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه 1504 – بافت شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه 1505 – باکتری شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه 1506 – ایمنی شناسی دامپزشکی
 دریافت دفترچه 1507 – بهداشت وکنترل کیفی موادغذایی
 دریافت دفترچه 1509 – بیوشیمی بالینی
 دریافت دفترچه 1510- سم شناسی
 دریافت دفترچه زبان فرانسه برای کد رشته 1117 و 1143 – صبح پنجشنبه
 دریافت دفترچه زبان فرانسه و زبان آلمانی برای کد رشته 1108 و 1116 و 1130 – صبح جمعه
 دریافت دفترچه  زبان فرانسه- مجموعه حقوق
 دریافت دفترچه زبان فرانسه برای کد 1110 – عصر پنجشنبه
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا