www.nedaedanesh.ir

لوگو آموزشگاه ندای دانش

021-77951352

021-77951357

دریافت اصلاحات جدید دفترچه ثبت نام و انتخاب رشته کاردانی به کارشناسی 98

 کد رشـته‌محل‌های جدید و اصلاحات مربوط به دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته‌های تحصیلی آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 1398

به اطلاع داوطلبانی که قبلاً در مهلت تعیین شده، در آزمون کاردانی به کارشناسی ثبت‌نام و انتخاب رشته نموده‌اند‌ (اعم از متقاضیان رشته­ های با آزمون و رشته‌های پذیرش صرفاً براساس سوابق تحصیلی) می‌رساند که اصلاحات و هم‌چنین کدرشته‌های تحصیلی جدید علاوه بر رشته‌های تحصیلی موجود در دفترچه راهنمای آزمون کاردانی به کارشناسی از طریق سازمان سنجش اعلام گردیده است. داوطلبان(اعم از متقاضیان پذیرش در رشته های با آزمون و یا متقاضیان پذیرش در رشته های بدون آزمون )  در صورت تمایل می‌توانند پس از مطالعه دقیق مندرجات دفترچه راهنما که در سایت سازمان سنجش قابل مشاهده می باشد و مندرجات این اطلاعیه، در بازه زمانی 98/05/08 لغایت 98/05/11  نسبت به ویرایش کدرشته‌محل‌های انتخابی خود اقدام نمایند.

الف – کد رشته‌محل‌های جدید:

110 – علوم آزمایشگاهی

توضیحات جنس پذیرش ظرفیت و نیمسال پذیرش نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل کد رشته

محل

دوره

تحصیلی

مرد زن دوم اول
فاقد خوابگاه مرد زن 15 دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم‌آباد 6356 روزانه

111 – مامایی

ممنوعیت انتقال – ویژه کاردان های  مامایی شاغل در طرح پزشک خانواده استان سیستان و بلوچستان زن 6 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 6350 روزانه

113 – هوشبری

فاقد خوابگاه مرد زن 20 دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم‌آباد 6355 روزانه

202 – ایمنی صنعتی و محیط کار

مرد زن 80 موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر – مشهد 6340 غیرانتفاعی
مرد زن 80 موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد رفسنجان) 6345 غیرانتفاعی

210 – مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

مرد زن 80 موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد قزوین) 6346 غیرانتفاعی
مرد زن 80 موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی – اصفهان 6347 غیرانتفاعی

215 – مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو

مرد زن 80 موسسه غیرانتفاعی خراسان – مشهد 6339 غیرانتفاعی

512 – علوم ورزشی

مرد زن 80 موسسه غیرانتفاعی عطار – مشهد 6357 غیرانتفاعی

514 – علمی – کاربردی حسابداری

مرد زن 30 دانشگاه گنبد 6349 روزانه

518 – مدیریت بازرگانی

مرد زن 80 موسسه غیرانتفاعی کرمان 6341 غیرانتفاعی
مرد زن 80 موسسه غیرانتفاعی روزبهان – ساری 6342 غیرانتفاعی
مرد زن 80 موسسه غیرانتفاعی مارلیک – نوشهر 6344 غیرانتفاعی

518 – مدیریت دولتی

مرد زن 80 موسسه غیرانتفاعی روزبهان – ساری 6343 غیرانتفاعی
مرد زن 80 موسسه غیرانتفاعی علامه طبرسی – قایمشهر 6348 غیرانتفاعی

605 – علمی – کاربردی ارتباط تصویری

زن 30 آموزشکده فنی و حرفه ای دختران تهران – ولیعصر(عج) 6351 روزانه
زن 10 آموزشکده فنی و حرفه ای دختران تهران – ولیعصر(عج) 6352 روزانه
زن 10 آموزشکده فنی و حرفه ای دختران تهران – ولیعصر(عج) 6353 نوبت دوم
زن 30 آموزشکده فنی و حرفه ای دختران تهران – ولیعصر(عج) 6354 نوبت دوم

ب- کد رشته‌محل‌های حذف شده:

کدرشته‌محل‌ مندرج در جدول ذیل حذف شده است و برای آن پذیرش دانشجو صورت نخواهد گرفت.

کد رشته امتحانی کد رشته محل دوره

تحصیلی

نام رشته تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل توضیحات
102 1032 غیر انتفاعی مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار مؤسسه غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی – اصفهان حذف شده است.

ج- افزایش ظرفیت پذیرش:

کد رشته امتحانی کد رشته محل دوره

تحصیلی

نام رشته تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل‌ ‌تحصیل توضیحات
204 1591 روزانه مهندسی تکنولوژی برق – قدرت آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران ابرکوه – شریف افزایش ظرفیت پذیرش از 15 نفر به 20 نفر
204 1592 روزانه مهندسی تکنولوژی برق – قدرت آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران ابرکوه – شریف افزایش ظرفیت پذیرش از 15 نفر به 20 نفر
204 1695 نوبت دوم مهندسی تکنولوژی برق – قدرت آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران ابرکوه – شریف افزایش ظرفیت پذیرش از 15 نفر به 20 نفر
204 1696 نوبت دوم مهندسی تکنولوژی برق – قدرت آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران ابرکوه – شریف افزایش ظرفیت پذیرش از 15 نفر به 20 نفر
232 4034 روزانه مهندسی اجرایی عمران آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران ابرکوه – شریف افزایش ظرفیت پذیرش از 15 نفر به 20 نفر
232 4035 روزانه مهندسی اجرایی عمران آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران ابرکوه – شریف افزایش ظرفیت پذیرش از 15 نفر به 20 نفر
232 4148 نوبت دوم مهندسی اجرایی عمران آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران ابرکوه – شریف افزایش ظرفیت پذیرش از 15 نفر به 20 نفر
232 4149 نوبت دوم مهندسی اجرایی عمران آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران ابرکوه – شریف افزایش ظرفیت پذیرش از 15 نفر به 20 نفر

د- کاهش ظرفیت پذیرش:

کد رشته امتحانی کد رشته محل دوره

تحصیلی

نام رشته تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل‌ تحصیل توضیحات
111 1134 روزانه مامایی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان کاهش ظرفیت پذیرش از 15 نفر به 9 نفر

ﻫ – تغییر نیمسال پذیرش:

کد رشته امتحانی کد رشته محل دوره

تحصیلی

نام رشته تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل توضیحات
101 1018 روزانه تکنولوژی اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری پذیرش دانشجو برای نیمسال دوم صورت می‌گیرد.
103 1052 روزانه بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری پذیرش دانشجو برای نیمسال دوم صورت می‌گیرد.
107 1095 روزانه تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری پذیرش دانشجو برای نیمسال دوم صورت می‌گیرد.
107 1096 روزانه تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پذیرش دانشجو برای نیمسال دوم صورت می‌گیرد.
110 1116 روزانه علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری پذیرش دانشجو برای نیمسال دوم صورت می‌گیرد.
110 1117 روزانه علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پذیرش دانشجو برای نیمسال دوم صورت می‌گیرد.
111 1134 روزانه مامایی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پذیرش دانشجو برای نیمسال دوم صورت می‌گیرد.
111 1135 روزانه مامایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان پذیرش دانشجو برای نیمسال دوم صورت می‌گیرد.
111 1144 روزانه مامایی دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری پذیرش دانشجو برای نیمسال دوم صورت می‌گیرد.
112 1172 روزانه مدارک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری پذیرش دانشجو برای نیمسال دوم صورت می‌گیرد.

و – شرایط و ضوابط و نشانی برخی از مؤسسات آموزش عالی:

1- آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران شماره دو تهران (شهید شمسی‌پور): این آموزشکده فاقد خوابگاه می‌باشد.

2- مؤسسه غیر انتفاعی رشدیه – تبریز: این مؤسسه دارای خوابگاه خودگردان برای دانشجویان دختر می‌باشد. ضمناً بند 4 از شرایط و ضوابط اختصاصی این مؤسسه مندرج در صفحه 153 دفترچه راهنمای ثبت‌نام حذف می‌شود.

3- مؤسسه غیرانتفاعی هرمزان – بیرجند :  نشانی جدید مؤسسه: استان خراسان جنوبی ، شهر بیرجند ، خیابان شهدا ، شهدا 6

 

برای اطلاعات بیشتر و مشاوره با تلفن ثابت تهران با شماره 9092305882 تماس حاصل نمایید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا