www.nedaedanesh.ir

لوگو آموزشگاه ندای دانش

021-77951352

021-77951357

آموزش گرامر زبان انگلیسی پایه دوازدهم

آموزش گرامر زبان انگلیسی پایه دوازدهم  

کتاب زبان انگلیسی پایه دوازدهم شامل سه درس گرامر می باشد. و مباحث مورد تدریس شامل” آموزش جملات مجهول،
سوالات ضمیمه، پیشوندها وپسوندها، جملات شرطی نوع دوم، افعال وجهی، گذشته کامل” می باشد.

ما در این بخش به آموزش گرامر زبان انگلیسی پایه دوازدهم به صورت کامل می پردازیم و برای دریافت آموزش کامل تر
پیشنهاد می کنیم ویدئو تهیه شده در باب آموزش گرامر زبان انگلیسی پایه دوازدهم را مشاهده و از مطالب آن استفاده نمایید.

 

در درس اول از آموزش گرامر زبان انگلیسی پایه دوازدهم
با جملات مجهول، سوالات ضمیمه یا
Tag quetions آشنا خواهیم شد.                             

جملات مجهول passive voice

در زبان انگلیسی زمانی از جمله مجهول استفاده می کنیم که نخواهیم به فاعل جمله اشاره کنیم، فاعل جمله مشخص نباشد یا اهمیتی نداشته باشد.

در این حالت تاکید بر روی کار یا عمل مورد نظر است و کاری با فاعل نداریم.

ساختار جملات مجهول:

نحوه ساختن جملات مجهول در هر زمان متفاوت است اما ساختار کلی این جملات به صورت زیر است.

ابتدا باید فاعل را از جمله حذف کنیم و مفعول را به جای فاعل قرار دهیم و سپس از شکل مناسب فعلbe و بعد از آن
از شکل سوم فعل اصلی (past participle ) استفاده کنیم. می توانید از الگوهایی که در صفحه بعد قراردادیم برای یادگیری
بهتر ساختار مجهول در زمان های مختلف استفاده کنید.

Tag quetions یا سوالات ضمیمه

Tag quetions یا سوالات ضمیمه، سوالاتی هستند که به انتهای جمله ها اضافه می شوند. این نوع سوالات اغلب زمانی
به کار می روند که شخص سوال کننده بخواهد در موردموضوعی که فکر می کند درست است، مطمئن شود.
Tag quetionsها معمولاً از دو کلمه ساخته می شوند که کلمه اول یکی از افعال کمکی یا افعال وجهی
(مثلshould, must, might, may, could, can  و …) و کلمه دوم یک ضمیر شخصی است.

اگر جمله ای که قبل ازTag quetions  بیان می شود، منفی باشد، Tag quetionsباید مثبت باشد و بالعکس .

فعل (کمکی یا وجهی) که درTag quetions  استفاده می شود باید همان فعلی باشد که در جمله قبل آمده است .

اگر در جمله قبل ازTag quetions  از یک فعل اصلی(هرفعلی به جز افعال کمکی یا وجهی) استفاده شده باشد،
بایداز یکی از افعالdid  یاdo, does  استفاده کنید.

ضمیر شخصی که درtag question به کار می رود نیز باید ضمیری باشد که در جمله قبل آمده است( دقت کنید
که اگر اسم شخص در جمله آمده است باید در tag question از ضمیر مناسب آن اسم استفاده شود).

به عنوان یک استثنا به یاد داشته باشید کهtag question  مناسب برای I am , aren’t I  است.

در درس دوم از آموزش گرامر زبان انگلیسی پایه دوازدهم
با پیشوند ها و پسوند ها، جمله واره وصفی و جملات شرطی
نوع دوم  آشنا خواهیم شد.

یکی از راه های پی بردن به معنی واژگان جدید و ناشناخته، توجه به ارتباط آن واژه با واژگان هم خانواده آن است.
با استفاده از این روش می توانید به مفهوم جمله پی ببرید. با شناخت پیشوند و پسوندها و کاربرد آن ها می توانید معنای
بسیاری از واژگانی را که می خوانید متوجه شوید.

پیشوندها  prefixes

پیشوند(prefix) یک حرف یا گروهی از حرف ها است که در ابتدای یک کلمه می آید.
برخی از کلمه های جدید با اضافه کردن پیشوندها به کلمه ها ساخته می شود. در حقیقت این کلمه جدید،
شکل مشتقی از کلمه های دیگر است.
این پیشوندها معمولا معنی دارند و دانستن معنی ها به شما کمک می کند دایره لغت خود را گسترش دهید.

پسوندها (suffix)

پسوندها (suffix) گروهی از حرف ها هستند که به انتهای یک کلمه اضافه می شوند و یک کلمه جدید دیگر
می سازند که نقش دیگری دارد.

در ویدئو بصورت کامل این پیشوندها توضیح داده شده اند.

جمله واره وصفی

جمله واره وصفی جمله واره ای است که با ضمیر موصولی آغاز می شود و درباره اسم قبل از خود توضیح می دهد.
مهم ترین ضمایر موصولی عبارتند ازwho , whom which , that  . این ضمایر در فارسی ” که” ترجمه می شوند.

کاربرد ضمایر موصولی

who: برای اشاره به اسم انسان به کار می رود و می تواند نقش فاعلی یا مفعولی داشته باشد.

whom: برای اشاره به اسم انسان  به کار می رود و نقش مفعولی دارد. یعنی به جایwho مفعولی در مثال
قبل می توانیم ازwhom استفاده کنیم.

Which: برای اشاره به اسم غیر انسان به کار می رود و می تواند نقش فاعلی یا مفعولی داشته باشد.

that: برای اشاره به اسم انسان و غیر انسان به کار می رود و می تواند نقش فاعلی یا مفعولی داشته باشد.
یعنی به جای هر 3 ضمیر موصولیwhich , whom وwho می توان ازthat  استفاده کرد.

وقتی این ضمایر موصول در نقش مفعولی آمده باشند (یعنی بعد از آن ها فاعل آمده باشد) می توانیم آن ها را
حذف کنیم بدون این که اتفاق خاصی بیفتد.

با استفاده از جمله واره وصفی می توان دو جمله را تبدیل به یک جمله کرد به طوری که یکی از جمله ها توضیحی
در مورد اسم مورد نظر در جمله دیگر است

جملات شرطی نوع دوم conditional sentences (type II)

در این نوع جمله شرطی قسمتif clause یا همان جمله شرط در زمان گذشته ساده و نتیجه شرط در گذشته ساده
و نتیجه شرط در گذشته می باشد.

نکته قابل توجه این است که با این حال جمله در زمان گذشته است ولی مفهوم آن در زمان حال است و گوینده جمله زمانی
از این نوع جمله شرطی استفاده می کند که جمله شرط برایش قابل اجرا یا در حال حاضر دور از امکان باشد.

 

در درس سوم از آموزش گرامر زبان انگلیسی پایه دوازدهم
با افعال وجهی، گذشته کامل آشنا خواهیم شد

جملات مجهول دارای فعل وجهیPassive Voice with Modals

در درس اول با جملات مجهول و ساختار آن ها آشنا شدید. در این درس نحوه مجهول کردن جملاتی که فعل وجهی
دارند را بررسی می کنیم.
برای این کار کافی است پس از حذف فاعل و قرار دادن مفعول در ابتدای جمله بعد از فعل وجهی یکbe اضافه کرده
و فعل اصلی را به صورت حالت سوم یاp.p (past participle) به کار ببریم.
دقت کنید که فعل وجهی بدون تغییر باقی می ماند. مانن گذشته می توان به صورت اختیاری بعد ازby فاعل را نیز معرفی کرد.

مهمترین افعال وجهی عبارتند از:

Can – could – may – might – will – would – shall – should – must – have to – has to – had to

گذشته کامل (ماضی بعید) past perfect

کاربرد: زمانی از گذشته کامل یا همان ماضی بعید استفاده می کنیم که بخواهیم به عمل یا اتفاقی اشاره کنیم که
در گذشته پیش از عمل یا اتفاق دیگری رخ داده است.

نکته مهم و اساسی این است که کاری که ابتدا انجام شده در زمان ماضی بعید و عمل دوم در زمان گذشته ساده آورده می شود.

ساختار: زمان گذشته کامل یاpast perfect  ازp.p  +had  ساخته می شود.

از کلماتbefore, because, already در زمان گذشته کامل می توان برای نشان دادن ترتیب اتفاق افتادن جملات استفاده کرد.

 

آموزش گرامر زبان انگلیسی پایه دهم

جمع بندی شیمی دهم

برای اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره با شماره 77943704 تماس حاصل نمایید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا