آموزشگاه ندای دانشاخبار مرتبط با انتخاب رشته کنکور سراسریاخبار مرتبط با دانشگاهدانشگاه آزاددانشگاه سراسریمتوسطه دوممشاوره تحصیلی دانش آموزان

ظرفیت پذیرش دانشگاه های سراسری و آزاد در رشته های پزشکی-داروسازی-دندانپزشکی سال 99

بررسی ظرفیت پذیرش دانشگاه های سراسری و آزاد در رشته های پزشکی-داروسازی-دندانپزشکی ( سه رشته پرمتقاضی در بین شرکت کنندگان کنکور تجربی ) در سال 99

 

ظرفیت پذیرش دانشگاه های سراسری در رشته های پزشکی-داروسازی-دندانپزشکی سال 99

دانشگاه

پزشکیدندانپزشکیداروسازی
روزانهشهریه پردازروزانهشهریه پردازروزانه

شهریه پرداز

داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ

301520
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اراک663514

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ارﺗﺶ

8837
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اردﺑﻴﻞ8445271618

10

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اروﻣﻴﻪ

864523121610
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن14846351550

25

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻟﺒﺮز

100202072812
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان16040

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮاﻧﺸﻬر

13
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﻼم572014

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎﺑﻞ

90302812
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻘﻴﻪ اله7525

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻢ

2510
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس7525251016

12

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ

591516
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ8030231014

7

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰ

1533028155924
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان2004580

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﻨﺪی ﺷﺎﭘﻮر

1263029153415
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﻬﺮم5720

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﻴﺮﻓﺖ

3515
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ بجنورد361022

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ دزﻓﻮل

4815
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎن701525

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ زاﺑﻞ

3513128
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ زاﻫﺪان63253115

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ زﻧﺠﺎن

753526103820
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﺒﺰوار5020

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﻤﻨﺎن

7525156
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﺎﻫﺮود6520

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد

751512
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ14060402045

20

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻴﺮاز

1703035155520
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻓﺴﺎ4520

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺰوﻳﻦ

7025205
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﻢ5010205

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺎﺷﺎن

763013
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﻨﻨﺪج79

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن

1002340
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه8825251034

10

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ گرگان

8040195
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻨﺎﺑﺎد5020

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ رشت

90303214278
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻟﺮﺳﺘﺎن69202319

5

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ساری

109302464020
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺸﻬﺪ13235402037

20

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﻤﺪان

1104022103716
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻳﺎﺳﻮج502020

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻳﺰد

1004028123015
داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ آﺑﺎدان3910

مجموع کل پذیرش

4.0461.174854265754

277

 

⇐ رشته های تحصیلی زیرگروه یک، گروه آزمایشی علوم تجربی ⇒

 

ظرفیت پذیرش دانشگاه آزاد در رشته های پزشکی-داروسازی-دندانپزشکی سال 99

 

دانشگاه

پزشکیدندانپزشکیداروسازی
 خودگردان خودگردان 

خودگردان

داﻧﺸﮕﺎه آزاد – واحد ﺗﺒﺮﻳﺰ

364164
داﻧﺸﮕﺎه آزاد – واحد اردﺑﻴﻞ246

داﻧﺸﮕﺎه آزاد – واحد ﺧﻮراﺳﮕﺎن

4010
داﻧﺸﮕﺎه آزاد – واحد نجف آباد4812

داﻧﺸﮕﺎه آزاد – واحد پزشکی تهران

1503880108020
داﻧﺸﮕﺎه آزاد – واحد ﻣﺸﻬﺪ5812

داﻧﺸﮕﺎه آزاد – واحد دامغان

164
داﻧﺸﮕﺎه آزاد – واحد ﺷﺎﻫﺮود246

داﻧﺸﮕﺎه آزاد – واحد زاﻫﺪان

205
داﻧﺸﮕﺎه آزاد – واحد ﺷﻴﺮاز164

داﻧﺸﮕﺎه آزاد – واحد ﻛﺎزرون

164
داﻧﺸﮕﺎه آزاد – واحد ﻗﻢ205

داﻧﺸﮕﺎه آزاد – واحد ﻛﺮﻣﺎن

246
داﻧﺸﮕﺎه آزاد – واحد بروجرد205

داﻧﺸﮕﺎه آزاد – واحد آیت ا… آملی

164
داﻧﺸﮕﺎه آزاد – واحد تنکابن164

داﻧﺸﮕﺎه آزاد – واحد ساری

4812
داﻧﺸﮕﺎه آزاد – واحد بین المللی قشم25

داﻧﺸﮕﺎه آزاد – واحد یزد

287
مجموع کل5371211883796

24

 

 

کلاس کنکور تجربی در تهران

 

رشته تجربی هر ساله پر متقاضی ترین گروه آزمایشی در کنکور سراسری می باشد.

دانش آموزان رشته تجربی اصولا با هدف قبولی و ادامه تحصیل در رشته های پزشکی و پیراپزشکی و داروسازی وارد این رشته می شوند.

این امکان برای متقاضیان کنکور تجربی و ریاضی وجود دارد که در هنگام انتخاب رشته برخی از رشته های گروه انسانی را هم در صورت علاقه انتخاب کنند.

دروس اختصاصی کنکور تجربی: زمین شناسی – ریاضی – زیست شناسی – فیزیک – شیمی

دروس عمومی کنکور تجربی: زبان و ادبیات فارسی – زبان عربی – دین و زندگی – زبان انگلیسی

کلاس کنکور تجربی در تهران
کلاس کنکور تجربی در تهران

معرفی کلاس کنکور تجربی در تهران

آموزشگاه کنکور ندای دانش با مجوز رسمی از آموزش و پرورش

برگزار کننده کلاسهای کنکور در رشته های

  • تجربی
  • ریاضی
  • انسانی
  • هنر

می باشد.


در کلاس کنکور تجربی آموزشگاه ندای دانش

♦ تدریس از پایه (دهم + یازدهم) تا دوازدهم بصورت کامل نکته و تستی

♦ توسط مجرب ترین اساتید کنکور تهران

♦ سنجش مستمر

♦ مشاوره فرد به فرد

♦ کلاس های نیمه خصوصی ده نفره

♦ پرداخت شهریه بصورت اقساط و زیر نظر آموزش و پرورش


 

ثبت نام در کلاس کنکور تجربی آموزشگاه کنکور ندای دانش

دانش آموزان و شرکت کنندگان کلاس کنکور تجربی می توانند با مراجعه به آموزشگاه کنکور ندای دانش و مشاوره رایگان در جلسه اول توسط مهندس محمودی، پاسخ تمامی سوالات دانش آموز و والدین در زمینه کلاس کنکور، تحصیلی، دانشگاهی، رشته های دانشگاهی و … را دریافت نمایند .

 

آدرس آموزشگاه ندای دانش

نارمک –ضلع شرق میدان هفت حوض- کوچه فاطمه الزهرا(س)-پلاک 11

شماره تماس جهت ارتباط با آموزشگاه ندای دانش

779513457794370477951352

برای آگاهی از:

  • زمانبدی شروع کلاسهای کنکور  
  • نحوه ثبت نام
  • هزینه ثبت نام

با شماره های  77943704  –  77951357  –  77951352

تماس حاصل نمایید.

کلاس کنکور آموزشگاه کنکور ندای دانش

مدرسه کنکور ندای دانش

آموزشگاه ندای دانش

کلاس کنکور تجربی آموزشگاه ندای دانش

کلاس کنکور هنر آموزشگاه ندای دانش

کلاس کنکور انسانی آموزشگاه کنکور ندای دانش

کلاس کنکور ریاضی آموزشگاه کنکور ندای دانش

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × پنج =

بستن
بستن