www.nedaedanesh.ir

لوگو آموزشگاه ندای دانش

021-77951352

021-77951357

ظرفیت پذیرش دانشگاه های سراسری و آزاد در رشته های پزشکی-داروسازی-دندانپزشکی سال 99

ظرفیت پذیرش در رشته های پزشکی-داروسازی-دندانپزشکی سال 99

بررسی ظرفیت پذیرش دانشگاه های سراسری و آزاد در رشته های پزشکی-داروسازی-دندانپزشکی ( سه رشته پرمتقاضی در بین شرکت کنندگان کنکور تجربی ) در سال 99

 

ظرفیت پذیرش دانشگاه های سراسری در رشته های پزشکی-داروسازی-دندانپزشکی سال 99

دانشگاه

پزشکی دندانپزشکی داروسازی
روزانه شهریه پرداز روزانه شهریه پرداز روزانه

شهریه پرداز

داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ

30 15 20
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اراک 66 35 14

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ارﺗﺶ

88 37
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اردﺑﻴﻞ 84 45 27 16 18

10

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اروﻣﻴﻪ

86 45 23 12 16 10
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن 148 46 35 15 50

25

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻟﺒﺮز

100 20 20 7 28 12
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان 160 40

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮاﻧﺸﻬر

13

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﻼم

57 20 14

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎﺑﻞ

90 30 28 12
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻘﻴﻪ اله 75 25

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻢ

25 10
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس 75 25 25 10 16

12

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ

59 15 16
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ 80 30 23 10 14

7

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰ

153 30 28 15 59 24

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان

200 45 80

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﻨﺪی ﺷﺎﭘﻮر

126 30 29 15 34 15
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﻬﺮم 57 20

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﻴﺮﻓﺖ

35 15
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ بجنورد 36 10 22

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ دزﻓﻮل

48 15
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎن 70 15 25

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ زاﺑﻞ

35 13 12 8
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ زاﻫﺪان 63 25 31 15

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ زﻧﺠﺎن

75 35 26 10 38 20
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﺒﺰوار 50 20

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﻤﻨﺎن

75 25 15 6
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﺎﻫﺮود 65 20

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد

75 15 12
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ 140 60 40 20 45

20

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻴﺮاز

170 30 35 15 55 20
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻓﺴﺎ 45 20

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺰوﻳﻦ

70 25 20 5
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﻢ 50 10 20 5

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺎﺷﺎن

76 30 13
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﻨﻨﺪج 79

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن

100 23 40
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه 88 25 25 10 34

10

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ گرگان

80 40 19 5
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻨﺎﺑﺎد 50 20

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ رشت

90 30 32 14 27 8
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻟﺮﺳﺘﺎن 69 20 23 19

5

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ساری

109 30 24 6 40 20

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺸﻬﺪ

132 35 40 20 37

20

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﻤﺪان

110 40 22 10 37 16
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻳﺎﺳﻮج 50 20 20

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻳﺰد

100 40 28 12 30 15
داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ آﺑﺎدان 39 10

مجموع کل پذیرش

4.046 1.174 854 265 754

277

 

⇐ رشته های تحصیلی زیرگروه یک، گروه آزمایشی علوم تجربی ⇒

 

ظرفیت پذیرش دانشگاه آزاد در رشته های پزشکی-داروسازی-دندانپزشکی سال 99

 

دانشگاه

پزشکی دندانپزشکی داروسازی
  خودگردان   خودگردان  

خودگردان

داﻧﺸﮕﺎه آزاد – واحد ﺗﺒﺮﻳﺰ

36 4 16 4
داﻧﺸﮕﺎه آزاد – واحد اردﺑﻴﻞ 24 6

داﻧﺸﮕﺎه آزاد – واحد ﺧﻮراﺳﮕﺎن

40 10
داﻧﺸﮕﺎه آزاد – واحد نجف آباد 48 12

داﻧﺸﮕﺎه آزاد – واحد پزشکی تهران

150 38 80 10 80 20
داﻧﺸﮕﺎه آزاد – واحد ﻣﺸﻬﺪ 58 12

داﻧﺸﮕﺎه آزاد – واحد دامغان

16 4
داﻧﺸﮕﺎه آزاد – واحد ﺷﺎﻫﺮود 24 6

داﻧﺸﮕﺎه آزاد – واحد زاﻫﺪان

20 5
داﻧﺸﮕﺎه آزاد – واحد ﺷﻴﺮاز 16 4

داﻧﺸﮕﺎه آزاد – واحد ﻛﺎزرون

16 4
داﻧﺸﮕﺎه آزاد – واحد ﻗﻢ 20 5

داﻧﺸﮕﺎه آزاد – واحد ﻛﺮﻣﺎن

24 6
داﻧﺸﮕﺎه آزاد – واحد بروجرد 20 5

داﻧﺸﮕﺎه آزاد – واحد آیت ا… آملی

16 4
داﻧﺸﮕﺎه آزاد – واحد تنکابن 16 4

داﻧﺸﮕﺎه آزاد – واحد ساری

48 12
داﻧﺸﮕﺎه آزاد – واحد بین المللی قشم 25

داﻧﺸﮕﺎه آزاد – واحد یزد

28 7
مجموع کل 537 121 188 37 96

24

 

 

کلاس کنکور تجربی در تهران

 

رشته تجربی هر ساله پر متقاضی ترین گروه آزمایشی در کنکور سراسری می باشد. لذا رقابت میان شرکت کنندگان این گروه آزمایشی  سخت شده است.

دانش آموزان رشته تجربی اصولا با هدف قبولی و ادامه تحصیل در رشته های پزشکی و پیراپزشکی و داروسازی وارد این رشته می شوند. بنابراین قبولی در این رشته ها با وجود متقاضی بیشتر و رقابت سنگین تر نیاز به تلاش و پشتکار بیشتری دارد.

با این وجود بعد از دریافت کارنامه و مشاهده نتایج در صورتی که نتوانند در کد رشته های مورد علاقه نتیجه مطلوبی بگیرند این امکان برای متقاضیان کنکور تجربی وجود دارد که در هنگام انتخاب رشته برخی از رشته های گروه انسانی را هم در صورت علاقه انتخاب کنند.

قابل توجه است که قبولی در رشته های پزشکی، داروسازی و دندان پزشکی همواره از طریق کنکور سراسری میسر است و هیچ دانشگاهی پذیرش در کد رشته های فوق را بدون کنکور و صرفا از طریق سوابق تحصیلی اعمال نکرده است.

دروس اختصاصی کنکور تجربی: زمین شناسی – ریاضی – زیست شناسی – فیزیک – شیمی

دروس عمومی کنکور تجربی: زبان و ادبیات فارسی – زبان عربی – دین و زندگی – زبان انگلیسی

کلاس کنکور تجربی در تهران
کلاس کنکور تجربی در تهران

معرفی کلاس کنکور تجربی در تهران

آموزشگاه کنکور ندای دانش با مجوز رسمی از آموزش و پرورش

برگزار کننده کلاسهای کنکور به صورت نیمه خصوصی حضوری و در رشته های

تجربی

ریاضی

انسانی

هنر

می باشد.


در کلاس کنکور تجربی آموزشگاه ندای دانش

تدریس از پایه (دهم + یازدهم) تا دوازدهم بصورت کامل نکته و تستی

 توسط مجرب ترین اساتید کنکور تهران

 سنجش مستمر

 مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی و فردی

 کلاس های نیمه خصوصی ده الی پانزده نفره

 پرداخت شهریه بصورت اقساط و زیر نظر آموزش و پرورش

                                                مشاوره و مدیریت مجموعه ندای دانش توسط آقای مهندس محمودی


 

ثبت نام در کلاس کنکور تجربی آموزشگاه کنکور ندای دانش

دانش آموزان و شرکت کنندگان کلاس کنکور تجربی می توانند با مراجعه به آموزشگاه کنکور ندای دانش و مشاوره رایگان در جلسه اول توسط مهندس محمودی، پاسخ تمامی سوالات دانش آموز و والدین در زمینه کلاس کنکور، تحصیلی، دانشگاهی، رشته های دانشگاهی و … را دریافت نمایند .

 

آدرس آموزشگاه ندای دانش

 

نارمک –ضلع شرق میدان هفت حوض- کوچه فاطمه الزهرا(س)-پلاک 11

شماره تماس جهت ارتباط با آموزشگاه ندای دانش

779513457794370477951352

برای آگاهی از:

 

  • زمانبدی شروع کلاسهای کنکور  
  • نحوه ثبت نام
  • هزینه ثبت نام

با شماره های  77943704  –  77951357  –  77951352

تماس حاصل نمایید.

کلاس کنکور آموزشگاه کنکور ندای دانش

مدرسه کنکور ندای دانش

آموزشگاه ندای دانش

کلاس کنکور تجربی آموزشگاه ندای دانش

ثبت نام  کنکور هنر آموزشگاه ندای دانش

آمادگی کنکور انسانی آموزشگاه کنکور ندای دانش

شرایط شرکت در کلاس های کنکور ریاضی آموزشگاه کنکور ندای دانش

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا