اخبار مرتبط با انتخاب رشته کنکور سراسریاخبار مرتبط با دانشگاهاخبار مرتبط با کاردانیاخبار مرتبط با کنکور سراسریانتخاب رشتهانتخاب رشته دانشگاه آزادانتخاب رشته کنکور سراسریبدون کنکوربدون کنکور کاردانیبدون کنکور کاردانی به کارشناسیتحصیلات دانشگاهیدانشگاه آزادکاردانیکاردانی به کارشناسی

راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان بدون کنکور دانشگاه آزاد 99

راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان بدون کنکور دانشگاه آزاد 99

ابتدا برای اطلاع از نتایج انتخاب رشته های بدون آزمون( صرفا براساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد )99

به سایت دانشگاه آزاد به نشانی azmoon.org مراجعه نمایید.

برای ثبت نام در دانشگاه پذیرفته شده ابتدا همه پذیرفته شدگان طبق جدول زمانی زیر به

سامانه آموزشیار به نشانی :edu.iau.ac.ir مراجعه کرده و مراحل ثبت نام را انجام دهند.

راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان بدون کنکور دانشگاه آزاد 99

 

زمان و نحوه مراجعه پذیرفته شدگان برای ثبت نام:

1-با عنایت به اینکه ثبت نام از پذیرفته شدگان به صورت مجازی صورت می پذیرد کلیه پذیرفته شـدگان لازم اسـت

از روز دوشنبه 28 مهرماه جهت اطلاع از زمان و نحـوه ثبـت نـام بـه سـامانه آموزشـیار بـه آدرس:edu.iau.ac.ir مراجعـه نمایند.

تبصره : پذیرفتـه شـدگان کلیـه واحـدهای دانشگاهی جهت اطلاع از چگونگی تحویـل مدارک به صورت فیزیکی بـه آدر س سـایت

واحــد دانشــگاهی محــل پــذیرش مراجعــه نمایند.

2-عدم مراجعه پذیرفتـه شـدگان بـه سـامانه آموزشیار در بازه زمانی مقرر به منزله انصـراف از ثبـت نـام تلقـی شـده

و هـیچگونـه اعتراضـی پذیرفته نخواهد شد.

3-شــروع کلاســهای درس هــر واحــد یــا مرکز دانشگاهی با توجه به امکانـات آموزشـی در مهر مـاه یـا بهمـن مـاه سـال جـاری

و زمـان تشکیل کلاس در صبح یا عصر یا هر دو وقـت خواهد بود.

راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان بدون کنکور دانشگاه آزاد 99

 

مدارکی که مطابق تقویم اعلامـی از سـوی واحـد دانشگاهی لازم است در زمان مراجعه ارائه گردد :

1-پذیرفته شدگان مقاطع کاردانی ناپیوسته وکارشناسی پیوسته لازم اسـت اصـل دیـپلم کامل یا اصل گواهی قبـولی پایـان

تحصـیلات نظام قدیم متوسطه یا اصل گـواهی اتمـام دوره پیش دانشگاهی ویا اصل گـواهی قبـولی پایـان تحصــیلات نظــام جدیــد

متوســطه، بــه همــراه تصویر آنها به همراه داشته باشند.

تذکر : چنانچـه پذیرفتـه شـده اصـل مـدرک تحصیلی خود را در اختیـار نداشـته باشـد ولـی تصویر آن یا گواهی معتبـر پایـان دوره

را ارائـه کند، باید متعهد گردد اصل مـدرک را قبـل از پایان نیمسال اول به دانشگاه تحویل دهد.

2-اصــل شناســنامه عکــس دار و دو بــرگ تصـویر از تمـام صـفحات آن (اصـل شناسـنامه صرفاً برای تطبیق خواهد بود)

3-اصل و یک برگ فتـوکپی کـارت ملـی (اصل کارت صرفاً برای تطبیق خواهد بود.)

4-شـش قطعـه عکـس 3در 4 تمـام رخ کـه اخیراً تهیه و مشخصات پذیرفته شـده در پشـت آنهــا نوشــته شــده باشــد .

(بــرای مشــمولین 12 قطعه)

5-اصل و دو برگ تصویرمدرک مشـخص کننده وضعیت خدمت وظیفه عمومی پذیرفته شدگان مرد.

6-تکمیل کلیه فرم های ثبت نام و فرمهـای مربــوط بــه تعهــدات و ســایر فرمهــایی کــه در سامانه آموزشیار قرار گرفته است.

7-مشــمولان دیپلم هایی کــه بــا اســتفاده از تعهدات خدمتی وزارتخانه ها و سازمان های دولتـی از خــدمت دوره ضــرورت معــاف

مــی باشــند و معافیــت آنــان پــس از انجــام تعهــد مقــرر صــادر میگردد باید موافقتنامه رسمی از وزارتخانـه یـا سازمان متبوع

(چنانچه لطمه ای به انجـام تعهـدات وارد نشود) را ارائه دهند.

*افرادی کـه بـه عنـوان سـرباز معلـم مشـغول خدمت وظیفه عمومی هستند برای ثبت نام لازم اســت

بــا مجــوز وظیفــه عمــومی از خــدمت ترخیص گردند.

راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان بدون کنکور دانشگاه آزاد 99

 

8-شــاغلین نیروهــای نظــامی و انتظــامی جمهوری اسلامی ایران بایستی گواهی موافقت و معرفی سازمان مربوطه را ارائه نمایند.

هزینه خدمات آموزشی و حق بیمه دانشجویی : 1 -شهریه پذیرفته شـدگان از دو بخـش شـهریه پایه (ثابت) و متغیر تشکیل شده

که در هر نیمسـال تحصیلی از پذیرفتـه شـدگان دریافـت مـی گـردد . عـلاوه بـر دو مـورد فـوق الـذکر پذیرفتـه شـدگان مقطع کاردانی

ناپیوسته در بدو ورود به دانشـگاه و در ایــن نیمســال بایــد مبلــغ 1500000 ریــال و دانشـجویان مقطـع کارشناسـی پیوسـته بایـد

مبلـغ 1730000 ریــال بــه عنــوان هزینــه خــدمات آموزشی در سامانه آموزشیار پرداخت نمایند.

2-کلیه پذیرفته شدگان هر دو مقطع کـه قصـد ثبت نام دارند باید مبلغ 50000 ریال را بـه عنـوان بیمــه دانشــجویی در ســامانه

آموزشــیار پرداخــت نمایند. نکته مهم: مطـابق مصـوبه جلسـه 23 شــورای ســنجش و پــذیرش دانشــجو چنانچه پذیرفته شدگان

این مرحلـه در اعلام نتایج رشته های باآزمون پذیرفته شده و متقاضی ثبت نام در آن رشته ها باشند، واحدهای دانشگاهی

نسـبت بـه عودت مدارک و مسترد نمودن شـهریه اخذ شده اقدام خواهند کرد

راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان بدون کنکور دانشگاه آزاد 99

 

↓دستورالعمل پذیرش غیرحضوری قبول شدگان دانشگاه آزاد اسلامی سیستم پذیرش غیرحضوری↓

 

دانلود ثبت نام غیرحضوری در سامانه آموزشیار ویژه پذیرفته شدگان بدون کنکور دانشگاه آزاد اسلامی نیمسال اول 99

 

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا