www.nedaedanesh.ir

لوگو آموزشگاه ندای دانش

021-77951352

021-77951357

حذفیات کنکور سراسری دی1401و تیر 1402

حذفیات کنکور سراسری دی1401و تیر 1402 اعلام شد.

مشاهده لیست حذفیات کنکورسراسری 1402 و 1401

حذفیات کنکور ۱۴۰۲ دی و تیر شامل مباحثی از کتاب های درسی دهم، یازدهم و دوازدهم می باشد که نباید از آن ها در طراحی سوال های کنکور استفاده شود. در در همین راستا هر ساله سازمان سنجش لیست مباحث حذفی کنکور 1402 تجربی، ریاضی، انسانی  را منتشر می کند که در ادامه مطلب می توانید مشاهده کنید.

دروس اختصاصی تجربی

نام کتابکد کتابپایه تحصیلیسال چاپحذفیات
زیست شناسی 1110216دهم1399مطالبی که با عنوان بیشتر بدانید و واژه شناسی مشخص شده اند. پرسش های عددی و محاسباتی به هر شکل و درهر سطحی فرمول ساختاری مواد شیمیایی پرسش از شکل هایی که با غیر مجاز بودن طرح سوال در کتاب درسی مشخص شده اند. براساس برنامه درسی تولید شده در شرایط قرمز همه گیری کووید19 برای سال تحصیلی 99-00 و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اعلام مطالعه آزاد بخش هایی از کتابهای درسی،طرح سوال از مباحث زیر(مطالبق با برنامه وضعیت قرمز)مجاز نیست. فصل اول:از زیست شناسی د رخدمت انسان تا آخر گفتار 1 فصل دوم:گفتار3 فصل سوم:از ظرفیت های تنفسی تا آخر گفتار2 فصل چهارم:از تنظیم دستگاه گردش خون تا آخر گفتار2و گفتار4 فصل پنجم:از تخلیه ادرار تا آخر گفتار2 فصل ششم:از ترکیبیات دیگر در گیاهان تا آخر گفتار 1و سازش با محیط تا آخر فصل. فصل هفتم:از بهبود خاک تا آخر گفتار 1و از روش های دیگر به دست آوردن مواد غذایی در گیاهان تا اخر گفتار2
نام کتابکد کتابپایه تحصیلیسال چاپحذفیات
زیست شناسی 2111216یازدهم1400مطالبی که با عنوان(( بیشتربدانید)) و(( واژه شناسی))  مشخص شده اند. پرسش های عددی و محاسباتی به هر شکل و در هر سطحی فرمول ساختاری مواد شیمیایی پرسش از شکل هایی که(( با غیرمجاز بودن طرح سوال)) در کتاب درسی مشخص شده اند.  
زیست شناسی3112216دوازدهم1401مطالبی که با عنوان ((بیشتر بدانید))و ((واژه شناسی))مشخص شده اند. پرسش های عددی و محاسباتی به هر شکل و در هر سطحی . فرمول ساختاری مواد شیمیایی. پرسش از شکل هایی که با ((غیرمجاز بودن طرح سوال)) در کتاب درسی مشخص شده اند.

حذفیات فیزیک_حذفیات کنکور سراسری دی1401و تیر 1402

نام کتابکد کتابپایه تحصیلیسال چاپحذفیات
فیزیک1110214دهم1399تاریخ علم ها،پانویس ها،خوب است بدانید ها،نتیجه فعالیت های تحقیقی،جدول ها،پیوست ها،واژه نامه ها و اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از هدف اصلی تصویرند و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپردن آن ها ضرورتی ندارد. در بسیاری از قسمت های کتاب درسی،محدودیت هایی در آموزش و ارزشیابی بیان شده است که در طراحی سوالات الزاما رعایت می شوند. مانند بررسی حالت هایی که نیروها هم راستا یا عمود برهم نیستند یا کلیه حالت هایی که در آن ها نیاز به تجزیه بردار است،جزء اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی سوالات مدنظر قرار نمی گیرد. -بر اساس برنامه درسی تولید شده در شرایط قرمز همه گیری کوید 19برای سال تحصیلی 99-1400و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اعلام مطالعه آزاد بخش هایی از کتاب درسی،طرح سوال از مباحث زیر (مطالبق با برنامه وضعیت قرمز )مجاز نیست. فصل اول:بخش 1-6 و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل . فصل دوم:بخش 2-2 و 2-5 پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل. فصل چهارم:صفحه 92تا95(انبساط سطحی و حجمی و انبساط غیرعادی آب) بخش 4-5 و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن ها در اانتهای فصل.
فیزیک2111244یازدهم1400-تاریخ علم ها ،پانویس ها،خوب است بدانید ها،نتیجه فعالیت های تحقیقی،جدول ها،پیوست ها،واژه نامه ها و اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از هد اصلی تصویرند و همچنین داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپردت آن ها ضرورتی ندارد. -دربسیاری از قسمت های کتاب درسی،محدودیت هایی در آموزش و ارزشیابی بیان شده است که در طراحی سوالات الزاما رعایت می شوند. مانند بررسی حالت هایی که نیروها و میدان های الکتریکی هم راستا یا عمودی بر نیستند یا حل مدارهای چندحلقه ای که در حلقه های مختلف از باتری استفاده می شود و همچنین سایر به هم پیوستن های مقاومت ها به غیر از به هم پیوستن متوالی و موازی جزء اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی سوالات مدنظر قرار نمی گیرد.

حذفیات کنکور سراسری دی1401و تیر 1402
فیزیک3112244دوازدهم1401-تاریخ علم ها،پانویس ها،خوب است بدانیدها،نتیجه فعالیت های تحقیقی،جدول ها،پیوست ها واژه نامه ها،اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از هدف اصلی تصویرند و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپردن ضرورتی ندارد. -دربسیاری از قسمت های کتاب درسی،محدودیت هایی در آموزش و ارزشیابی بیان شده است که در طراحی سوالات الزاما رعایت می شوند.مانند بررسی حالت هایی که نیروها هم راستا یا عمود برهم نیستند یا کلیه حالت هایی که در آن ها نیاز به تجزیه برداراست،جز اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی سوالات مدنظر قرار نمیگیرد.
حذفیات فیزیک

حذفیات کنکور سراسری دی1401و تیر 1402

حذفیات:تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب

نام کتابکد کتابپایه تحصیلیسال چاپ
ریاضی 2111211یازدهم1400
ریاضی 3112211دوازدهم1401

دروس اختصاصی رشته ریاضی –فیزیک :حذفیات کنکور سراسری دی1401و تیر 1402

نام کتابکدکتابپایه تحصیلیسال چاپحذفیات
فیزیک 1110209دهم1399تاریخ علم ها،پانویس ها،خوب است بدانید ها،نتیجه فعالیت های تحقیقی،جدول ها،پیوست ها،واژه نامه ها و اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از هدف اصلی تصویرند و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپردن آن ها ضرورتی ندارد. در بسیاری از قسمت های  کتاب های درسی محدودیت هایی در آموزش و ارزشیابی  بیان شده است که در طراحی سوالات الزاما رعایت می شوند،مانند بررسی حالت هایی که نیروها هم راستا یا عمود بر هم نیستند یا کلیه حالت هایی که در آن ها نیاز به تجزیه بردار است،جز اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی از آنها سوال طراحی نشود. -بر اساس برنامه درسی تولید شده در شرایط قرمز همه گیری کووید19 برای سال تحصیلی 99-00 و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اعلام مطالعه آزاد بخشهایی از کتاب های درسی،طرح سوال از مباحث زیر(مطابق با برنامه وضعیت قرمز ) مجاز نیست. *فصل یک:بخش 1-6 و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل. *فصل دو:بخش 2-2و2-5 و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای قصل. *فصل سه:صفحات 75 و 76 (بازده)و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل. فصل چهار:صفحات 92 تا95 (انبساط سطحی و حجمی و انبساط غیرعادی آب)بحش 4-5 و پرسش ها و مسئله ها ی مرتبط با آنهادر انتهای فصل. فصل پنج:صفحات 141 تا 144 (ماشین های گرمایی برون سوز و درون سوز)بخش 5-8و پرسش ها و مسئله های مرتبط با آنها در انتهای فصل.  
حذفیات کنکور سراسری دی1401و تیر 1402

کلاس کنکور 1402_1403 نیمه خصوصی حضوری

نام کتابکد کتابپایه تحصیلیسال چاپ 
فیزیک2111209یازدهم1400تاریخ علم ها،پانویس ها،خوب است بدانید ها،نتیجه فعالیت های تحقیقی،جدول ها،پیوست ها،واژه نامه ها و اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از هدف اصلی تصویرند و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپردن آن ها ضرورتی ندارد. -در بسیاری از قسمت های کتاب درسی محدودیت هایی در آموزش و ارزشیابی بیان شده است که در طراحی سوالات الزاما رعایت می شوند. مانند بررسی حالت هایی که نیروها و میدان های الکتریکی هم راستا یا عمود برهم نیستند یا حل مدارهای چند حلقه ای که در حلقه های مختلف از باتری استفاده می شود و همچنین سایر به هم بستن های مقاومت ها به غیر از به هم بستن متوالی و موازسی جزء اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی از آنها سوال طراحی نشود.
فیزیک3112209دوازدهم1401تاریخ علم ها،پانویس ها،خوب است بدانید ها،نتیجه فعالیت های تحقیقی،جدول ها،پیوست ها،واژه نامه ها و اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از هدف اصلی تصویرند و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپردن آن ها ضرورتی ندارد. -در بسیاری از قسمت های کتاب درسی،محدودیت هایی در آموزش و ارزشیابی بیان شده است که در طراحی سوالات رعایت می شوند،مانند بررسی حالت هایی که نیروها هم راستا یا عمود بر هم نیستند یا کلیه حالت هایی که در آن ها نیاز به تجزیه بردار است،جزء اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی از آنها سوال طرح نشود.

حذفیات کنکور سراسری دی1401و تیر 1402

هندسه ،گسسته ،آمار و احتمال_حذفیات کنکور1401-1402

👇حذف شده:تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب👇

نام کتابکد کتابپایه تحصیلیسال چاپ
هندسه 1110213دهم1399
هندسه2111213یازدهم1400
هندسه 3112213دوازدهم1401
ریاضیات گسسته112215دوازدهم1401
آمار و احتمال111215یازدهم1400

دروس مشترک بین رشته های ریاضی و تجربی


حذفیات کنکور سراسری دی1401و تیر 1402

نام کتابکد کتابپایه تحصیلیسال چاپحذفیات
شیمی 1110210دهم1399-پرسش از محتوای ((در میان تارنما،تفکر نقّادانه و آیا می دانید)) -حفظ کردن معادله های شیمیایی -حفظ کردن نام و فرمول شیمیایی ترکیب های آلی پیچیده -رسم ارایش الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از 36در جدول در جدول تناوبی. -بر اساس برنامه درسی تولید شده در شرایط قرمز همه گیری کووید 19 برای سال تحصیلی 1399-1400 و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اعلام مطالعه آزاد بخشهایی از کتابهای درسی،طرح سوال از مباحث زیر (مطالبق با برنامه وضعیت قرمز)مجاز نیست. *فصل اول:از آغاز فصل تا ص 4از نور کلید شناخت جهان تا ص21 *فصل دوم :آغاز فصل/هوا معجونی ارزشمند/پیوند با صنعت ص 51/اکسیژن گازی واکنش پذیر/در میان تارنماها/رفتار اکسیدهای فلزی و نا فلزی/پیوند با زندگی ص60/چه بر سر هوا می آوریم تا ص73/توسعه پایدار *فصل سوم:آب آهنگ زندگی تا ص 89/پیوند با صنعت ص97/آب و دیگر حلال ها/پیوند با زندگی ص110 و 115/رد پای آب در زندگی تا ابتدای پیوند با زندگی ص87
شیمی 2111210یازدهم1400-پرسش از محتوای((در میان تارنما،تفکر نقادانه و ایا می دانید)) نام گذاری ترکیب های آلی بجز الکان ها. حفظ کردن نام و فرمول شیمیایی ترکیب های آلی پیچیده. رسم آرایش الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتراز 36 جدول تناوبی. حفظ کردن معادله های شیمیایی
شیمی 3112210دوازدهم1401-پرسش از محتوای ((در میان تارنما،تفکر نقادانه و آیا می دانید)) حفظ کردن نام و فرمول شیمیایی ترکیب های آلی پیچیده حفظ کردن فرمول های شیمیایی رسم آرایش الکترونی عناصر با عدد اتمی بزرگتر از 36جدول تناوبی.
زمین شناسی111237یازدهم1400-بیشتر بدانید ها و مفاخر ایران و جهان
ریاضی1110211دهم1399-تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب

دانلود برنامه امتحان نهایی دی ماه 1401

تدریس خصوصی ندای دانش
حذفیات کنکور سراسری دی1401و تیر 1402_بهترین تدریس خصوصی در شرق تهران

دروس تخصصی رشته علوم انسانی_حذفیات کنکور سراسری دی1401و تیر 1402

نام کتابکد کتابپایه تحصیلیسال چاپحذفیات
عربی،زبان قرآن1 علوم انسانی110207دهم1399-بخش ((البحث العلمی)) -ذکر صیغه فعل به صورت للغائبه ،للمخاطبین و…(به جای اطلاح للغائب،اصطلاح مفرد مذکر غائب شود)  
عربی زبان قرآن 2 علوم انسانی111207یازدهم1400-بخش (للمطالعه))صفحات 57و58 بخش ((البحث العلمی))
عربی،زبان قرآن 3علوم انسانی112207دوازدهم1401-بخش ((خوب است بدانیم))صفحه 18 تشخیص اسلوب حصر
فلسفه1111226یازدهم1400-فعالیت های درون متن که با علامت *مشخص شده اند. -مطالبی که در حاشیه کتاب آمده است. پاورقی ها -مطالب مربوط به مطالعه
فلسفه2112226دوازدهم1401فعالیت های درون متن که با علامت *مشخص شده اند. -مطالبی که در حاشیه کتاب آمده است. -پاورقی ها -مطالب مربوط به مطالعه
منطق110223دهم1399-پیرا بندهای آبی ستاره دار -حکایت ها -پاورقی ها -صفحات ((آنچه در این بخش می خوانیم)) -صفحات عناوین بخش ها -فرهنگ اصطلاحات -براساس برنامه درسی تولید شده در شرایط قرمز همه گیری کووید19 برای سال تحصیلی 1399-1400 و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اعلام مطالعه آزاد بخش هایی از کتاب درسی،طرح سوال از دروس 9و10(مطابق با برنامه وضعیت قرمز)مجاز نیست.
جامعه شناسی1110220دهم1399-بر اساس برنامه درسی تولید شده در شرایط قرمز همه گیری کووید19برای سال تحصیلی 1399-1400 و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اعلام مطالعه آزاد بخش هایی از کتاب های درسی،طرح درس از دروس 9و14 بخوانیم و بدانیم صفحات 109-126-11-8-4 (مطالبق با برنامه وضعیت قرمز )مجاز نیست.
جامعه شناسی 2111222یازدهم1400-مطالب بخوانیم و بدانیم و ببینیم و بدانیم
جغرافیای 2111218یازدهم1400-مطالب بیشتر بدانیم / بیندیشیم/برای مطالعه/توضیحات و زیرنویس ها/نقشه ها و مدل ها آمار و ارقام مندرج در جدول ها ونمودار ها  و واژه نامه های پیوست کتاب
جغرافیای 3(کاربردی)112218دوازدهم1401
تاریخ1110219دهم1399-تمامی مطالب ذیل عنوان های (بیشتر بدانیم)و (یک توضیح) -تمامی مطالب مندرج در جدول -تمامی مطالب مندرج در نمودار های خط زمان،نقشه ها و تصاویرتاریخی و سایر نمودارها -بر اساس برنامه درسی تولید شده در شرایط قرمز همه گیری کووید19 برای سال تحصیلی 1399-1400 و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اعلام مطالعه آزاد بخش هایی از کتاب های درسی،طرح سوال از دروس 13،14،15(مطالبق با برنامه وضعیت قرمز )مجاز نیست.
تاریخ 2111219یازدهم1400-تمامی مطالب ذیل عنوان های (بیشتر بدانیم)و (یک توضیح) -تمامی مطالب مندرج در جدول -تمامی مطالب مندرج در نمودارهای خط زمان،نقشه ها،تصاویر تاریخی و سایر نمودارها -متن و مطالب تمامی فعالیت ها به ویژه فعالیت های ذیل عنوان (بررسی شواهد و مدارک)
تاریخ3112219دوازدهم1401-تمامی مطالب ذیل عنوان های (بیشتر بدانیم)و (یک توضیح) -تمامی مطالب مندرج در جدول -تمامی مطالب مندرج در نمودارهای خط زمان،نقشه ها،تصاویر تاریخی و سایر نمودارها -متن و مطالب تمامی فعالیت ها به ویژه فعالیت های ذیل عنوان (بررسی شواهد و مدارک)
علوم فنون ادبی110203دهم1399-خودارزیابی ها -کارگاه های تحلیل فصل
حذفیات کنکور1402-1401
حذفیات کنکور سراسری دی1401و تیر 1402

دروس مشترک رشته انسانی و معارف اسلامی_حذفیات کنکور سراسری دی1401و تیر 1402

نام کتابکد کتابپایه تحصیلیسال چاپحذفیات
روان شناسی111224یازدهم1400-بخش برای مطالعه تمام دروس -پانویس های انگلیسی تمام صفحات کتاب
جامعه شناسی1110220دهم1399بر اساس برنامه درسی تولید شده در شرایط قرمز همه گیری کووید19برای سال تحصیلی 1399-1400 و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اعلام مطالعه آزاد بخش هایی از کتاب های درسی،طرح درس از دروس 9و14 بخوانیم و بدانیم صفحات 109-126-11-8-4 (مطالبق با برنامه وضعیت قرمز )مجاز نیست.
جامعه شناسی2111222یازدهم1400مطالب بخوانیم و بدانیم و ببینیم و بدانیم
ریاضی و آمار1110212دهم1399تمام مطالب بخش های خواندنی کتاب
ریاضی و آمار 2111212یازدهم1400تما مطالب بخش های خواندنی کتاب درس دوم(درس سری های زمانی)از فصل سوم(فصل آمار) صفحات 63تا73
ریاضی و آمار3112212دوازدهم1401تمام مطالب بخش خواندنی های کتاب
اقتصاد110221دهم1399-بخش های:موقعیت در اول هر درس؛بیشتر بدانیم؛شهد و شکر؛درس زندگی،گفتگو در کلاس؛فعالیت ها. -بر اساس برنامه درسی تولید شده در شرایط قرمز همه گیری کووید19 برای سال تحصیلی 1399-1400و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اعلام مطالعه آزاد بخشهایی از کتاب های درسی،طرح سوال ازمباحث درس های 14،13،12،2(مطابق با برنامه وضعیت قرمز)مجاز نیست.
جغرافیای ایران110218دهم1399-مطالب”بیشتر بدانیم”،”بیندیشیم”،”برای مطالعه”،”توضیحات و زیرنویس ها”،”نقشه ها و مدل هت”،”آمار و ارقام مندرج در جدول ها و نمودارها”و”واژه نما های پیوست کتاب”

کلاس کنکور تجربی،ریاضی،انسانی و هنر موسسه کنکور ندای دانش

کلاس های کنکور ندای دانش برای رشته های ریاضی،تجربی،انسانی و هنر برگزار می گردد.

شما عزیزان با شرکت در کلاس های ما تمامی دروس عمومی و تخصصی را آموزش میبینید.

ما در کلاس های کنکور از اساتید مجرب و مسلط کنکور با فن بیان قوی و با تجربه استفاده میکینم.

توجه داشته باشید در کلاس ها دروس عمومی و تخصصی از پایه یعنی سال دهم+یازدهم و سال دوازدهم

تدریس میشود.

در هر جلسه از کلاس درس تست های کنکور سال های گذشته و تالیفی مرتبط با مبحث تدریس شده

با داوطلبان کار میشود و نکات مهم تست ها بررسی می گردد.

آیا کلاس کنکور1402در تهران آموزشگاه ندای دانش حضوری برگزار می گردد؟

بله. کلاس های کنکور موسسه علمی آزاد ندای دانش به صورت حضوری نیمه خصوصی 10 الی 15 نفره

برگزار می شود.

نحوه تدریس دروس به چه صورت هست؟

آموزش دروس عمومی(ویژه پایه دوازدهم) و دروس تخصصی در آموزشگاه ندای دانش به صورت تشریحی و تستی می باشد.

تدریس دروس سال دوازدهم و پایه (دهم+یازدهم)به شما تدریس میگردد.

درواقع داوطلبان کنکور1402 هم برای امتحانات نهایی آماده میشوندو هم برای کنکور 1402.

زیرا در هر جلسه از کلاس ها حتما نکات تستی با دانش آموزان کار می شود.

با شرکت در کلاس های ندای دانش از دانش آموزان، آزمون های تستی مبحثی و جامع پرفته می شود.

همه داوطلبان کنکوری بهتر هست برای اینکه با تمامی داوطلبان درسطح کشور مقایسه شوند و

از وضعیت درصد و تراز خود مطلع شوند ،باید در یک آزمون آزمایشی مثل گزینه دو،قلم چی،سنجش و ….. شرکت کنند.

شما داوطلبان عزیز با تحلیل و بررسی آزمون ها و نتیجه آن ها،بهتر می توانید برای خود برنامه ریزی نمایید.

خدمات کلاس کنکور ندای دانش

1-برگزاری کلاس کنکور حضوری نیمه خصوصی

2-دبیران مسلط و مجرب کنکور تهران

3-برگزاری آزمون های تستی مبحثی و جامع

4-تدریس دروس به صورت تشریحی و تستی

5-مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی

6-معرفی منابع کنکور و کتب تستی

7-پانسیون مطالعاتی دخترانه

پانسیون مطالعاتی دخترانه ندای دانش

موسسه آموزشی ندای دانش با فراهم آوردن محیطی آرام و بهترین امکانات مجموعه ای تحت عنوان سالن VIP ندای دانش گردآوری کرده که فضایی مناسب برای مطالعه ای حرفه ای در آرامش می باشد.

آموزشگاه ندای دانش با در نظر گرفتن فضایی تخصصی و استاندارد جهت مطالعه، زمان های مناسب برای مطالعه، مشاوره تخصصی، رفع اشکال و استراحت ، برنامه و نظارت روزانه دقیق برای حاضرین ارائه می دهد.

پانسیون مطالعاتی VIP ندای دانش با دسترسی آسان جهت رفت و آمد مراجعین در ساختمان اختصاصی موسسه، با امنیت بالا برای دختران، مجهز به  دوربین مداربسته پیشرفته با نظارت مستمر ناظرین در خدمت شما می باشد.

پانسیون مطالعاتی Vip

تایم پانسیون مطالعاتی ندای دانش از ساعت 8صبح الی 22 شب می باشد.

برای رزرو و ثبت نام در بهترین پانسیون مطالعاتی در شرق تهران با شماره های زیر تماس بگیرید.

77943704

77951357

77951345

آدرس بهترین پانسیون مطالعاتی دخترانه در شرق تهران  موسسه ندای دانش جهت مراجعه حضوری و بازدید پانسیون:

تهران،نارمک،شرق میدان هفت حوض،کوچه فاطمه زهرا،پلاک 11،ساختمان ندای دانش

پیج اینستاگرام ما   nedayedanesh_academy

سایت ما  www.nedaedanesh.ir

مسیربرنامه ریزی کنکوری

نباید مدام به اشتباهاتی که در گذشته کرده اید، فکر کنید یا از اینکه نسبت به دانش آموزان قوی و آماده، پایه ضعیف تری دارید، نگران باشید و به خود انرژی منفی بدهید. باید در این مسابقه، مهم ترین رقیب خودرا در مسیر آمادگی برای آزمون سراسری، فقط و فقط. خودتان بدانید.

چرا که مقایسه کردن وضعیت درسی خودتان با سایر افراد، کار بسیار اشتباهی است.

شما باید این نکته را مد نظر داشته باشید که همه افراد شبیه هم نیستند.

بنابراین، مقایسه وضعیت درسی تان با سایر رقبای خود در کلاس درس و مدرسه، اشتباه محض است.

شما میبایست نهایت تلاشتان را به کار ببرید تا نسبت به روز گذشته و هفته قبل خودتان، عملکرد بهتری داشته باشید.

مطالعه بدون برنامه محکوم به شکست است

به همین خاطر، برای اینکه بتوانید به این نتیجه برسید، نیاز به دفتر برنامه ریزی درسی دارید.
داشتن یک دفتر برنامه ریزی باعث می شود که شما در مورد نحوه درس خواندن، سرعت مطالعاتی، ساعتهای مفید و غیر مفیدتان، اطلاعات کافی داشته باشید.

با ثبت این اطلاعات، بتوانید روی آنها کار کنید. درست مثل ورزشکارهای حرفه ای که رکوردشان را ثبت می کنند.

برای بهتر کردن آن، تلاش می کنند، یک دانش آموز که دارای هدف است نیز، با ثبت کردن ساعت مطالعه اش، تلاش می کند که هر هفته اش بهتر از هفته قبل باشد.

چگونه برنامه ریزی درسی کنیم؟
اکنون چه می کنید؟
کارهایی را که در طول روز انجام می دهید، در این دفتر بنویسید.

برای مثال، ذکر کنید که: چه زمانی از خواب بیدار می شوید؟ ناهار و شام خوردنتان چقدر زمان می برد؟

آیا در میانه روز می خوابید؟ چقدر در روز را صرف انجام بازیهای کامپیوتری یا حضور در فضای مجازی می کنید؟

چقدر تلویزیون میبینید یا موسیقی گوش می دهید؟ وقتی زمانهای انجام امور یاد شده را با دقت تعیین کنید.

هم زمانهای آزادتان معلوم می شود.

هم زمانهایی که به بطالت هدر می رود و می توانید آنها را حذف کنید یا حداقل کمتر به آنها بپردازید.

ثبت نام کلاس کنکور تجربی کنکور ریاضی و انسانی در شرق تهران آموزشگاه ندای دانش

برای تعیین وقت مشاوره در رابطه با شیوه ی مطالعه برتر با مهندس محمودی 

با شماره تلفن های آموزشگاه ندای دانش تماس حاصل نمایید

77951352

77951357

77943704

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا