اخبار مرتبط با انتخاب رشته کنکور سراسریانتخاب رشتهانتخاب رشته کنکور سراسریدانشگاه سراسریشرایط تحصیلکنکور سراسریمشاوره تحصیلی دانش آموزانمعرفی رشته های گروه ریاضی

پذیرش دانشجوی بورسیه سایپا

توضیات اولیه:

پذیرش دانشجوی بورسیه سایپا /امسال برای اولین بار خودروسازی سایپا بعد از توافق
با وزارت علوم و 6 دانشگاه بزرگ کشور
برای ارتباط بخشی بهتر آموزش عالی و حوزه صنعت و همچنین تامین و تربیت بخشی
از نیروی مورد نیاز برای گروه صنعتی((خودروسازی سایپا)) از میان متقاضیان واجد شرایط برنامه
پذیرش ((سراسری)) سال 1402 و مجاز به انتخاب رش-ته، دانشجوی بورسیه تحصیلی و همچنین
شغلی می پذیرد.
متقاضی در صورت احراز شرایط عمومی ، اختصاصی و سایر شرایط مندرج در این مقاله و دفترچه
و اصلاح-یه های مرتبط میتوانند پس از انتخاب رش-ته و کسب نمرات لازم و موفقیت در مراحل بررسی
صلاح-یت های عمومی و اختص-اصی رش-ته محل های انتخابی در صورت اعلام قبولی نهایی ، به
صورت دانشجوی بورسیه گروه خودروسازی سایپا و دفاتر منطقه ای آن را ادامه تحصیل دهند.

شیوه پذیرش چگونه می باشد؟

1-متقاضی-ان مجاز به انت-خاب رش-ته که حد نصاب لازم را در آزمون س-راسری کسب کرده اند
میتوانند رش-ته های دارای شرایط بورس-یه را انتخاب کنند که
پذیرش آن به صورت کشوری(غیر بومی) انجام شود.

2-تعیین محل فارغ التحصیلان این گروه توسط خود شرکت و براساس نیاز در محل کار با یکی از مجموعه های
تابعه یا دفاتر منطقه ای آن خواهد بود.

3-در ابتدا متقاضیان به صورت سه برابر ظرفیت معرفی میشوند و بعد از انجام مصاحبه تخصصی و
بررسی صلاح-یت های عمومی و با در نظر گرفتن نمره عل-می نهای-ی مت-قاضی با سایرین
مقایسه شده و گزی-نش نهای-ی انجام میشود.

پذیرش دانشجوی بورسیه خودرو سازی سایپا

شرایط عمومی_پذیرش دانشجوی بورسیه سایپا

1-تابعیت جمهوری اسلامی

2-دین شرک-ت کننده اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی ایران

3-التزام به قانون اساسی کشور

4-داشتن سلامت کامل روانی ، جسمانی و توانایی انجام وظایف محوله به تایید طب کارگروه خودروسازی

5-نداشتن سابقه محکومیت جزایی یا کیفری و ارائه برگه سوء پیشینه به شرکت

6-عدم اعتیاد به مواد مخدر ، دخانیات ، الکل و هر نوع ماده اعتیادآور

7-عدم وابستگی تشکیلاتی ، هواداری از احزاب و سازمان ها و گروهای غیرقانونی

شرایط اختصاصی_پذیرش دانشجوی بورسیه سایپا

1-کسب رتبه اعلامی مندرج در توض-یحات هریک از رش-ته محل ها باید صورت بگیرد.

2-حداکثر سن برای ورود به دانشگاه 20 سال میباشد مگر در صورت انجام خدمت سربازی ، به شرط
سن 2 سال افزوده میشود و به سن 22 دوسال میرسد.

3-دانش-جویان پذیرفته شده برای بورسیه به مدت هشت نیم سال تحصیلی از حمایت های مالی
شرکت برخوردار میباشند.

4-پذیرفته شدگان در طی دوران تحصیل ، تحت حمایت مالی گروه خودروسازی برابر با حداقل حقوق
پایه مصوب وزارت کار ، رفاه اجتماعی بعلاوه بیمه خواهند بود.

5-دانشجو متعهد میشود به شرط پویایی در طی دوران تحصیل ، به میزان دو برابر زمانی که تحت
پوش-ش مالی(بورس) بوده بسته به نیاز شرکت در محل های اعلامی ، مشغول به خدمت شود.

پذیرش از کدام رش-ته ها می باشد؟

 بهترین کلاس کنکور در تهران

6-چنانچه پذیرف-ته شده در طول دوران تحصیل یا قبل از پایاین تعهد ، به هر دلیل از ادامه همکاری
با شرکت خودداری کند ، موظف به پرداخت هزینه ای معادل دو برابر هزینه های کل دوره خواهد بود.

7-حداقل معدل دانشجوی بورسیه در دوران تحصیل در دانشگاه باید 14 باشد و در صورتی که دو و نیم
سال متوالی یا سه نیم سال متناوب به صورت غیرموجه (به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه)
معدلشان از عدد 14 کمتر باشه، شرای-ط بورس-یه لغو و ملزم به پرداخت هزینه
مندرج در بند 4 خواهد بود.

8-پذیرفته شدگان ملزم به ثبت تعهدنامه مورد تایید شرکت خودروسازی سایپا در دفترخانه
رسمی اسناد خواهد بود.

9-دانشجوی بورسیه موظف به گذراندن 40 واحد درس مهارتی براساس شیوه نامه مصوب 954
شورای عالی برنامه ریزی در دانشگاه و یا در محل شرکت خواهند بود.انتخ-اب رش-ته ک-نکور1402_______________دانلود دفترچه 1402

رزرو مشاوره ندای دانش

10-پذیرفته شدگان بورسیه در طی دوران تحصیل و همچنین دوره تابستانی موظف می باشند
طبق برنامه داده شده از طرف شرک-ت در محل دوره مهارت آموزی ، حاضر و با موفقیت
دوره ها را به اتمام برسانند.

11-دانش-جوی بورسی-ه بعد از پایان تحصیل به استخدام سای-پا در می آید.

12-محل استخدام دانشجویان بورسیه فارغ التحصیل در شرکت خودروسازی سایپا و دفاتر منطقه ای ،
با صلاحدید شرکت خواهد بود.

13-دوران تحصیل جزو سنوات متقضایان خواهد بود.

14-دانشجویان بورسیه از نظر خوابگاه و سایر مقررات آموزشی تابع ضوابط و مقررات دانشگاه محل
تحصیل خواهند بود.در طی دوران مهارت آموزی در گروه خودروسازی سایپا ، مطابق ضوابط  از
سرویس ایاب و ذهاب و غذای گرم برخوردار خواهند بود.

15-ادامه تحصیل فارغ التحصیلان بورسیه مقطع کارشناسی در مقاطع بالاتر صرفا با تایید گروه
خودروسازی سایپا میباشد.

دانشگاه ها و رشته های قابل بورسیه سایپا:

دانشگاهرشتهظرفیت
شهید بهشتیمهندس-یبرق25
صنایع15
کامپیوتر15
مکانیک25
مواد و متالوژی15
تهران            مه-ندسیبرق40
شیمی25
صنایع15
کامپیوتر40
مکانیک40
مواد و متالوژی25
امیرکبیرم-هندسیبرق25
شیمی15
صنایع15
کامپیوتر15
مکانیک25
مواد و متالوژی15

نکات قابل توجه:پذیرش دانشجوی بورسیه سایپا

علاوه بر ضوایط و مقرات آموزشی، رعایت شئونات اسلامی و ضوابط  و مقررات گروه خودروسازی سایپا در هنگام حضور در دوره های مهارت افزایی الزامی است.

سوابق دوران تحصیل و دوره مهارت آموزی در انتخاب محل خدمت فارغ التحصیلان اثر گذار است.

وزارت علوم تحقیقات و فناوری برای تعیین تکلیف خدمت نظام وظیفه این گروه از دانشجویان بورسیه با اولویت((سرباز صنعت)) از دستگاه های مرتبط پیگیری و اقدام خواهد کرد.در غیر این صورت ، فرد موظف به طی دوران سربازی مطابق ضوابط نظام وظیفه خواهد بود.بدیهی است در طی دوران خدمت سربازی شرکت هیچ گونه تعهدی در خصوص حمایت مالی مذکور نخواهد داشت.

گذراندن خدمت نظام وظیفه پس از فارغ الت-حصیلی ، تاثیری در عدم استخدام فارغ التحصیلان بورس-یه نخواهد داشت و در صورت رعایت سایر ضوابط ، این فارغ التحصی-لان پس از گذراندن خدمت سربازی فرآیند
استخ-دام را انجام داده و به استخدام س-ایپا در خواهند آمد.

پانسیون مطالعاتی ندای دانش

خدمات اموزشگاه کنکور ندای دانش

کلاس کنکور حضوری نیمه گروهی

تدریس خصوصی تک نفره

آموزش دروس تخصصی از پایه تا کنکور

انتخاب رشته کنکور سراسری و آزاد


برنامه ریزی و مشاوره تحصیلی فردی

پانسیون مطالعاتی دخترانه

برگزاری کلاس برای گروه های ریاضی،تجربی،انسانی و هنر

راه های ارتباطی با ما :

77951352

77951357

77943704

77951345

09912990830 واتس اپ تلگرام روبیکا بله

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا