www.nedaedanesh.ir

لوگو آموزشگاه ندای دانش

021-77951352

021-77951357

پذیرش دانشجوی بورسیه انرژی اتمی

پذیرش دانشجوی بورسیه انرژی اتمی

پذیرش دانشجوی بورسیه انرژی اتمی چگونه است؟

امسال برای اولین بار سازمان انرژی اتمی ایران جهت تامین نیروهای موردنیاز و توسعه ارتباط آموزش عالی
و حوزه صنعت از متقاضیان مجاز به انت-خاب رش-ته
در 6 رش-ته ی مهندسی برق ، مواد و متالوژی ، شیمی ، مکانیک ، کامپیوتر و صنایع
دانشجوی بورسیه تحصیلی و شغلی میپذیرد.

متقاضیان در صورت احراز شرایط عمومی ، اختصاصی و سایر شرایط
مندرج در این مقاله یا (دفترچه پیوست ها) و اطلاعیه های مرتبط میتوانند بعد از انتخاب رش-ته و
ک-سب نمرات لازم و تایید در مراحل بررسی محل های انتخابی ،در صورت اعلام قبولی نهایی ،
به صورت دانشج-وی بورس-یه سازمان ان-رژی ات-می ای-ران ادامه تحصیل دهند.

شیوه پذیرش:

1-متقاضی مجاز به انتخ-اب رشت-ه که حد نصاب لازم را در آزمون سراسری کسب کرده اند میتواند

رش-ته های دارای شرایط بورس-یه را انتخاب کند و پذیرش آن به صورت کشوری(غیر بومی) انجام شود.

2-تعیین محل فارغ التحصیلان این گروه توسط خود سازمان و براساس نیاز در محل کار با یکی از

مجموعه های تابعه یا دفاتر منطقه ای آن خواهد بود.

3-در ابتدا متقاضیان به صورت سه برابر ظرفیت معرفی میشوند و بعد از انجام مصاحبه تخصصی
گزین-ش نهای-ی انجام میشود.

شرایط عمومی:

1-تابعیت جمهوری اسلامی

2-دین ش-رکت کننده اسلام یا یکی از ادیان شناخته شدده در قان-ون اس-اسی اییران

3-التزام به قانون اساسی کشور

4-داشتن سلامت کامل روانی ، جسمانی و توانایی انجام وظایف محوله به تایید طب کارگروه خودروسازی

5-نداشتن سابقه محکومیت جزایی یا کیفری و ارائه برگه سوء پیشینه به شرکت

6-عدم اعتیاد به مواد مخدر ، دخانیات ، الکل و هر نوع ماده اعتیادآور

7-عدم وابستگی تشکیلاتی ، هواداری از احزاب و سازمان ها و گروهای غیرقانونی

شرایط تخصصی:

1-ک-سب رت-به اع-لام شدده در توضیحات هریک از رش-ه مح-ل ها باید صورت بگیرد.

2-حداکثر سن برای ورود به دانشگاه 20 سال میباشد مگر در صورت انجام خدمت سربازی ، به شرط
سن 2 سال افزوده میشود و به سن 22 دوسال میرسد.

3-دان-شجویان پذی-رفته ششده برای بورس-یه به مدت هشت نیم سال تحصیلی از حمای-ت های مال-ی
برخوردار میباشند.

4- پذی-رفته ش-دگان در طی دوران تحصیل ، تحت حمایت مالی سازمان انرژی اتمی برابر با حداقل
حقوق پایه مصوب وزارت کار ، رفاه اجتماعی(بدون کمک هزینه مسکن و کمک هزینه اقلام مصرفی
(بن کارگری))که در سال 1402 برابر با 53082840 ریال است دریافت خواهند نمود و در سنوات بعد
هم مبلغ مصوب وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی معیار پرداخت خواهد بود.

پذیرش دانشجوی بورسیه انرژی اتمی

5-دانشجو متعهد میشود به شرط پویایی در طی دوران تحصیل ، به میزان دو برابر زمانی که تحت پوشش
مالی(بورس) بوده ،در محل های اعلامی ، مشغول به خدمت شود.

6-چنان-چه پذیرف-ته شدده در طی دوران ت-حصیل یا قبل از پایاین تعهد ، به هر دلیل از ادامه همکاری
با شرکت خودداری کند ، موظف به پرداخت هزینه ای معادل دو برابر هزینه های کل دوره خواهد بود.

7-حداقل معدل دانشجوی بورسیه در دوران تحصیل در دانشگاه باید 14 باشد و در صورتی که
دو نیم سال متوالی یا سه نیم سال متناوب به صورت غیرموجه (به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه)
معدل دانش-جو از عدد اعلام ش-ده کمتر باشد شرایط بورسی-ه لغوشده و ملزم به پرداخت
هزینه 53082840 خواهد بود.

8-پذیرفته شدگان ملزم به ثبت تعهدنامه مورد تایید انرژی اتمی ایران در دفترخانه رسمی اسناد خواهد بود.

9-دانشجوی بورسیه موظف به گذراندن دورره های آموززش تخصصصی و مهاررت افزایی مطابق ضوابط
خواهنند بود.

10-دانشجوی بورسیه موظف به گذراندن دوره کارآموزی در سازمان انرژی اتمی یا شرکت های تابعه و
وابس-ته آن میباشند.

11-دانش_جویان بوررس-یه پس از اتمام درسشان به استخدام در خواهند آمد.

12- محل استخدام دانشجویان بورسیه فارغ التحصیل با صلاحدید سازمان خواهد بود.

13- دانشجویان بورسیه از نظر خوابگاه و سایر مقررات آموزشی تابع ضوابط و مقررات دانشگاه محل تحصیل خواهند بود.در طی دوران مهارت آموزی در سازمان، مطابق ضوابط  از سرویس ایاب و ذهاب و غذای گرم برخوردار خواهند بود.

14-ادامه تحصیل فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی در مقاطع بالاتر صرفا با تایید سازمان انرژی اتمی ایران امکان پذیر است.

بهترین کلاس کنکور در تهران _آموزشگاه ندای دانش

تدریس دروس تخصصی از پایه دهم تا دوازدهم

آموزش دروس عمومی ویژه پایه دوازدهم(امتحان نهایی)

تعدد نفرات در کلاس ها به صورت نیمه گروهی 10الی15 نفره

تمامی رش-ته های ریاضی،تجربی،انسانی و هنر

برترین دبیران مجرب با فن بیان قوی

مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی

در یک مکان با کمترین هزینه

پانسیون مطالعاتی دخترانه VIP

نکات:

علاوه بر ضوابط و مقررات آموزشی ، رعایت شئونات اسلامی و ضوابط و مقررات سازمان انرژی اتمی ایران هنگام حضور در دوره های مهارت افزایی الزامی است.

سوابق دوران تحصیل و دوره ی مهارت آموزی در انتخاب محل خدمت فارغ التحصیل موثر است.

وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری برای تعیین تکلیف خدمت نظام وظیفه این گروه از دانشجویان با اولویت ((سرباز صنعت)) از دستگاه های مرتبط پیگیری و اقدام خواهد کرد. در غیر اینصورت ، فرد موظف به طی دوران سربازی مطابق ضوابط نظام وظیفه خواهد بود.بدیهی است در طی دوران خدمت سربازی سازمان هیچ گونه تعهدی در خصوص حمایت مالی نخواهد داشت.

گذراندن خدمت نظام وظیفه پس از فارغ التحصیلیی ، تاثییری در عدم استخدام فارغ التحصییلان نخواهد
داشت و ای-ن افراد پپس از سربازززی و به استخدام انررژی اتمی در خواهند آمد.

دانشگاه ها ی پذیرش دانشجوی بورسیه انرژی اتمی

نام دانشگاهرشتهظرفیت
      تهران          م-هندسیبرق2
شیمی2
صنایع2
مکانیک2
کامپیوتر2
مواد و متالوژی2
    خواجه نصیرالدین طوسی    م-هندسیبرق2
صنایع1
مکانیک2
کامپیوتر1
مواد و متالوژی2
شهید بهشتیم-هندسیبرق2
صنایع2
مکانیک2
کامپیوتر2
مواد و متالوژی2

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا